ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI ŞAİRLERİNDE ANA DİLİ DEĞERİ,
THE VALUE OF MOTHER TONGUE IN CONTEMPORARY POETS OF TURKISH WORLD

Author:

Number of pages : 85-96

Abstract

Değerler bir milletin millet olmasında, yıllarca hatta yüzyıllarca ayakta kalmasında etkin rol oynar. Değerleri olmayan milletler yozlaşmaya mahkumdurlar. Türkiye’de son yıllarda değerler ve değerler eğitimi üzerine önemli çalışmalar bulunmaktadır. Üzerinde titizlikle durulması gereken, bütün değerlerin üzerinde bir değer vardır ki o da ana dili bilinci değeridir. Ana dili bilinci, bütün toplumlarda bireylere sağlıklı bir şekilde verilmeye çalışılmaktadır. Ana dili bilinci, değer olarak çok önemli ve hassas bir konudur. Üzerine çok ciddi bir şekilde eğilmek gereken bu konuya çağdaş Türk dünyası şairlerinin bakışı oldukça önemlidir. Türk dünyası bütün Türkleri içine alan büyük bir dünyadır ve bu büyük dünyada konuşulan dil, ana dilidir. Ana dili bilinci değeri ile ilgili çağdaş Türk dünyası şairlerinin şiirlerindeki anlam dünyası ve onların bu konudaki hassasiyetleri çok önemlidir. Buna bağlı olarak Türk Dünyası şairlerinin ana dilini nasıl algıladıkları ve şiirlerinde bu algıları nasıl kavramlaştırıp yansıttıkları, bize Türk dünyasının ana dili üzerindeki düşüncelerini, hassasiyetlerini gösterecektir. Şairlerin ruh dünyasındaki çağrışımlarla kavramlaşan kelimeler, varlıkları sahiplenmeyi de beraberinde getirir. Şairlerin ana dilleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini yansıtan soyut veya somut varlıkları sahiplenmeleri kavramlaştırmayı meydana getirir. Onların duygu ve düşünce dünyalarında kavramlaşarak var olan ana dillerine ait kelimeler, adeta kişilik bularak, değerlere saygı duyulması, onların korunması konusunda farkındalığın artmasına katkı sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

Values play important role for a nation to be a nation and maintain its existence for ages. A nation without values is doomed to become extinct. There are important studies conducted in recent years in Turkey on values and value education. At schools, education is given on values but the most important value to be emphasized should be the mother tongue awareness value. In all societies, raising the awareness of mother tongue is considered to be an important issue. Hence, the perception of the poets of Turkish World on the issue is of great importance. Turkish World is a big world including all Turks and the language used in this world is the mother tongue. The emphasis and sensitivity given to the mother tongue in the poems of the poets is of great importance. How they perceive the mother tongue and how they reflect their perceptions in their poems will reveal their opinions and sensitivities on the mother tongue of the Turkish World. Poet conceptualized in association with the spirit world and the words, assets ownership also brings. The native language of contemporary of Turkish poets is always at the forefront of sensitivity to the conclusion that has been reached.

Keywords