İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNE UYGUNLUĞU AÇISINDAN TÜRKÇE ÖĞRETMEN NİTELİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
COMPLIANCE WITH TERMS OF COOPERATION BASED LEARNING TURKISH TEACHER EVALUATION OF NATURE

Author : Yakup TOPAL -- Abdulkadir KIRBAŞ
Number of pages : 295-306

Abstract

Bu çalışma, Türkçe öğretmeni niteliklerinin işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine uygunluğu açısından incelenmesidir. Çalışmanın evrenini Erzurum ili Palandöken ve Palandöken ilçesinde görev yapan 92 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma, tarama modeliyle yapılmıştır. Çalışmanın verilerini toplama da araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, kıdem gibi özelliklerini belirleyen kişisel bilgi formu ve öğretmen niteliklerini belirlemeye yönelik beşli likert tipindeki ‘Öğretmen Adayı Niteliklerinin İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğuna İlişkin Görüş Ölçeği’ Yeşilyurt (2010) kullanılmıştır. Ölçek güvenirlik çalışması için Erzurum ili Aziziye ilçesinde görev yapan 40 Türkçe öğretmeni üzerinde pilot uygulaması yapılmıştır. Pilot uygulama sonucunda ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa=.985, Bartlett = 2570,982 (p=0.000) ve geçerlik katsayısı KMO=.951 şeklinde tespit edilmiştir. KMO sonucunun. 50’den büyük olması ve Bartlett testinin anlamlı çıkmasın veri setinin faktör analizi için uygunluğunu göstermektedir. Elde edilen veriler bilgisayar paket programı SPSS 19.0 (yüzde, frekans, aritmetik ortalama, t testi ve levene test) kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan istatistikî analizler sonucunda, mesleğin ilk 15 yılında olan öğretmenlerin (1.grup) meslekî tecrübesi 15 yıldan fazla olan öğretmenlere (2.grup) göre; bayan öğretmenlerin ise erkek öğretmenlere göre işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımına daha olumlu baktıkları ve öğretmen niteliklerinin işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine daha uygun olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi, Öğretmen Nitelikleri, Yöntem

Read: 703

Download: 229