İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNE UYGUNLUĞU AÇISINDAN TÜRKÇE ÖĞRETMEN NİTELİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2014- 27
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 295-306
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Türkçe öğretmeni niteliklerinin işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine uygunluğu açısından incelenmesidir. Çalışmanın evrenini Erzurum ili Palandöken ve Palandöken ilçesinde görev yapan 92 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma, tarama modeliyle yapılmıştır. Çalışmanın verilerini toplama da araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, kıdem gibi özelliklerini belirleyen kişisel bilgi formu ve öğretmen niteliklerini belirlemeye yönelik beşli likert tipindeki ‘Öğretmen Adayı Niteliklerinin İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğuna İlişkin Görüş Ölçeği’ Yeşilyurt (2010) kullanılmıştır. Ölçek güvenirlik çalışması için Erzurum ili Aziziye ilçesinde görev yapan 40 Türkçe öğretmeni üzerinde pilot uygulaması yapılmıştır. Pilot uygulama sonucunda ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa=.985, Bartlett = 2570,982 (p=0.000) ve geçerlik katsayısı KMO=.951 şeklinde tespit edilmiştir. KMO sonucunun. 50’den büyük olması ve Bartlett testinin anlamlı çıkmasın veri setinin faktör analizi için uygunluğunu göstermektedir. Elde edilen veriler bilgisayar paket programı SPSS 19.0 (yüzde, frekans, aritmetik ortalama, t testi ve levene test) kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan istatistikî analizler sonucunda, mesleğin ilk 15 yılında olan öğretmenlerin (1.grup) meslekî tecrübesi 15 yıldan fazla olan öğretmenlere (2.grup) göre; bayan öğretmenlerin ise erkek öğretmenlere göre işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımına daha olumlu baktıkları ve öğretmen niteliklerinin işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine daha uygun olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study is an assessment of Turkish language teacher qualification in relation to their suitability to the cooperative learning method. The sample of the study consists of 92 Turkish language teachers working in the Palandöken County of the Erzurum province and the study utilized the scanning model. To obtain the data for the study, a questionnaire including gender, seniority etc. informations and a 5 Point Likert scale for defining teacher qualities, namely the “scale of opinion on the suitability of the candidate teacher qualities to cooperative learning method” (Yeşilyurt, 2010) has been used. For scale reliability evaluation, a pilot study has been conducted on 40 Turkish language teachers working in the Aziziye County of the Erzurum province. The pilot study revealed a reliability coefficient of Cronbach’s alpha=.985, Bartlett’s test=2570,982 (p=0.000) and a validity coefficient KMO=.951. The KMO test result being greater than 50 and the Bartlett’s test coming up with a meaningful result indicated the suitability of the data set for factor analysis. The obtained data has been analysed on the SPSS 19.0 by utilizing percentage, frequency, arithmetic mean, t-test, and Levene’s test. The results of the analysis revealed that the first group of teachers who were in the first 15 years in their profession were more suitable to cooperative learning methods than the teachers of the second group with more than 15 years experience. It was also found that female teachers viewed the cooperative learning approach more positive than male teachers and that the teaching qualities of female teachers were more suitable to the cooperative learning method.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics