SOSYO DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANKARADA FARKLI KADEMEDEKİ EĞİTİMCİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
EFFECTS OF SOCIO-DEMOGRAPHICAL FACTORS ON MASLOW’S NEEDS OF HIERARCHY: AN APPLICATION ON EDUCATORS IN DIFFERENT POSITIONS IN ANKARA

Author : Sinan SARAÇLI -- Mustafa Aydın BAŞAR - Başak CENGİZ ERDOĞMUŞ - Cengiz GAZELOĞLU
Number of pages : 315-328

Abstract

Bu çalışmanın amacı eğitimcilerin sosyo-demografik özelliklerinin Moslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi üzerindeki etkilerini Ki-Kare analizi temelli, görsel bir sonuç veren karar ağacı metodu ile incelemektir. Bu amaçla öğretmen, okul müdürü ve müfettişler için cinsiyet, mesleki statü, tecrübe branş, eğitim seviyesi gibi sosyo-demografik faktörlerin etkisi, Maslow (1943/1970) tarafından motivasyon üzerine; psikolojik, güvenlik, sevgi ve ait olma, saygı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı olarak tanımlanan beş ihtiyaç, bağımlı örneklemler t testi, korelasyon analizi ve CHAID (Chi Squared Automatic Interaction Detection) analizi ile incelenmiştir. Çalışma, Ankara-Türkiye’de rassal olarak seçilen 2003 eğitimci üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bazı betimleyici istatistikler ve eğitimcilerin ihtiyaçları üzerinde anlamlı etkiye sahip değişkenlerin yer aldığı grafikler ilgili tablo ve şekillerde verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, güvenlik ihtiyacı, 5 üzerinden 4.53 ortalama puan ile en önemli ihtiyaç olarak belirlenirken, ait olma ihtiyacı ise 4.01 ortalama puanı ile diğer ihtiyaçlara nazaran önem derecesi en az bulunmuştur. Sonuçlar eğitimcilerin bu ihtiyaçlarının yeteri kadar karşılanmadığı göstermektedir. Bu ihtiyaçların karşılanması, eğitimcilerin daha motive olmuş bir biçimde işlerini yapabilmeleri açısından önemlidir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre tüm ihtiyaçlar arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyonlar belirlenmiştir. Ayrıca bağımlı örneklemler t testi sonucunda da eğitimcilerin tüm ihtiyaçları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. CHAID Analizi sonuçları da psikolojik, ait olma ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçları üzerinde en etkili faktörün eğitimcilerin tecrübelerinin olduğunu gösterirken, Güvenlik ve saygı ihtiyaçları üzerinde en etkili faktörün cinsiyet olduğunu göstermiştir.

Keywords

Motivasyon, İş Memnuniyeti, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi, CHAID Analizi

Read: 673

Download: 236