SOSYO DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANKARADA FARKLI KADEMEDEKİ EĞİTİMCİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA,
EFFECTS OF SOCIO-DEMOGRAPHICAL FACTORS ON MASLOW’S NEEDS OF HIERARCHY: AN APPLICATION ON EDUCATORS IN DIFFERENT POSITIONS IN ANKARA

Author:

Number of pages : 315-328

Abstract

Bu çalışmanın amacı eğitimcilerin sosyo-demografik özelliklerinin Moslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi üzerindeki etkilerini Ki-Kare analizi temelli, görsel bir sonuç veren karar ağacı metodu ile incelemektir. Bu amaçla öğretmen, okul müdürü ve müfettişler için cinsiyet, mesleki statü, tecrübe branş, eğitim seviyesi gibi sosyo-demografik faktörlerin etkisi, Maslow (1943/1970) tarafından motivasyon üzerine; psikolojik, güvenlik, sevgi ve ait olma, saygı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı olarak tanımlanan beş ihtiyaç, bağımlı örneklemler t testi, korelasyon analizi ve CHAID (Chi Squared Automatic Interaction Detection) analizi ile incelenmiştir. Çalışma, Ankara-Türkiye’de rassal olarak seçilen 2003 eğitimci üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bazı betimleyici istatistikler ve eğitimcilerin ihtiyaçları üzerinde anlamlı etkiye sahip değişkenlerin yer aldığı grafikler ilgili tablo ve şekillerde verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, güvenlik ihtiyacı, 5 üzerinden 4.53 ortalama puan ile en önemli ihtiyaç olarak belirlenirken, ait olma ihtiyacı ise 4.01 ortalama puanı ile diğer ihtiyaçlara nazaran önem derecesi en az bulunmuştur. Sonuçlar eğitimcilerin bu ihtiyaçlarının yeteri kadar karşılanmadığı göstermektedir. Bu ihtiyaçların karşılanması, eğitimcilerin daha motive olmuş bir biçimde işlerini yapabilmeleri açısından önemlidir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre tüm ihtiyaçlar arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyonlar belirlenmiştir. Ayrıca bağımlı örneklemler t testi sonucunda da eğitimcilerin tüm ihtiyaçları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. CHAID Analizi sonuçları da psikolojik, ait olma ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçları üzerinde en etkili faktörün eğitimcilerin tecrübelerinin olduğunu gösterirken, Güvenlik ve saygı ihtiyaçları üzerinde en etkili faktörün cinsiyet olduğunu göstermiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the effects of socio demographic factors of educators on each of Maslow’s needs via a Chi-Square analysis based, visual decision tree method. With this purpose, the effects of the socio-demographical factors such as gender, occupational status, year of experiences, brunch, graduation status among teachers, school directors, and inspectors on five motivational needs which are physiological, safety, love and belongingness, esteem and self-actualization described by Maslow (1943/1970) were examined by paired sample t test, Correlation analysis and Chi Squared Automatic Interaction Detection (CHAID) analysis. The study is based on randomly selected 2003 educators in Ankara-Turkey. Some descriptive statistics and figures that show the significant variables on educators’ needs are given in related tables and figures. According to the results of the analysis, while needs of Safety found the most important need with the mean point of 4,53 over 5, needs of belonging found less important than the other needs with the mean point of 4,01. Results show that these needs of the educator are not met enough. Meting these needs is important for the educators to conclude their works more motivated. There found statistically significant correlations between all the needs of educators as a result of correlation analysis. There also found a significant difference between the needs of the educators, as a result to the paired sample t test. Results of CHAID analysis showed that while the experience of the educators is the most important factor on Physiological Belonging and Self-Actualization needs, gender is the most important factor on Safety and Esteem needs.

Keywords