ŞANLIURFA'YI ZİYARET EDEN YABANCI TURİSTLERİN KÜLTÜREL MİRAS ALGILAMALARI
THE PERCEPTIONS OF CULTURAL HERITAGE OF FOREIGN TOURISTS VISITING ŞANLIURFA

Author : Ali Rıza MANCI -- Mustafa Hakkı AYDOĞDU
Number of pages : 91-107

Abstract

Turizm sektörü hem bölgesel kalkınmanın hem de ulusal ekonominin itici gücüdür. Turizmden elde edilen gelirler dış borçların, cari açığın ve işsizliğin azaltılmasında önemli bir paya sahip olmuştur. Şanlıurfa tarihi ve kültürel değerler bakımından oldukça zengin bir kent olmasına rağmen istenen turizm hareketliliğine ulaşamamıştır. Arz bakımından yeterli düzeyde olan Şanlıurfa’yı ziyaret eden yabancı turistlere ilişkin bir takım verilerin toplanması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında oluşturulan anket formları Şanlıurfa'ya gelen 338 yabancı ziyaretçi üzerinde uygulanmıştır. Anketler yabancı turistlerle yüz yüze yapılmıştır. Buradan elde edilen veriler SPSS 15.0 yardımıyla analiz edilmiştir. Turistlerin demografik (yaş, cinsiyet, meslek, medeni durum, ve seyahate katılanların sayısı), coğrafik (nereden geldiği), psikolojik (ziyaret amacı, ziyaret şekli, ziyaret edilen ülke sayısı ve ziyaretçi türü) ve sosyo-ekonomik (gelir, eğitim durumu, ulaşım türü ve harcama miktarı) ayırt edici özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca turistlerin kültürel mirasa bakış açılarını diğer bir deyişle kültürel mirası algılama durumlarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bunun için 5'li Likert tipi ölçek belirleme anketi uygulanmıştır. Sonuç olarak, ziyaretçilerin geldikleri kıtalar ve gelir düzeyi, gelir düzeyi ile ziyaret edilen ülke sayısı, gelir düzeyi ile ziyaret sıklığı arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buna ek olarak yabancı turistlerin yüksek oranda kültürel mirasa olan duyarlılığı belirlenmiştir. Bu konuda ileride yapılacak bilimsel çalışmalarda yerli turistlerinde analize dahil edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Keywords

Şanlıurfa, Kültürel Miras, Yabancı Turist Özellikleri, Kültür Turizmi

Read: 1,097

Download: 384