ŞANLIURFA'YI ZİYARET EDEN YABANCI TURİSTLERİN KÜLTÜREL MİRAS ALGILAMALARI

Author:

Year-Number: 2014- 27
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Turizm
Number of pages: 91-107
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm sektörü hem bölgesel kalkınmanın hem de ulusal ekonominin itici gücüdür. Turizmden elde edilen gelirler dış borçların, cari açığın ve işsizliğin azaltılmasında önemli bir paya sahip olmuştur. Şanlıurfa tarihi ve kültürel değerler bakımından oldukça zengin bir kent olmasına rağmen istenen turizm hareketliliğine ulaşamamıştır. Arz bakımından yeterli düzeyde olan Şanlıurfa’yı ziyaret eden yabancı turistlere ilişkin bir takım verilerin toplanması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında oluşturulan anket formları Şanlıurfa'ya gelen 338 yabancı ziyaretçi üzerinde uygulanmıştır. Anketler yabancı turistlerle yüz yüze yapılmıştır. Buradan elde edilen veriler SPSS 15.0 yardımıyla analiz edilmiştir. Turistlerin demografik (yaş, cinsiyet, meslek, medeni durum, ve seyahate katılanların sayısı), coğrafik (nereden geldiği), psikolojik (ziyaret amacı, ziyaret şekli, ziyaret edilen ülke sayısı ve ziyaretçi türü) ve sosyo-ekonomik (gelir, eğitim durumu, ulaşım türü ve harcama miktarı) ayırt edici özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca turistlerin kültürel mirasa bakış açılarını diğer bir deyişle kültürel mirası algılama durumlarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bunun için 5'li Likert tipi ölçek belirleme anketi uygulanmıştır. Sonuç olarak, ziyaretçilerin geldikleri kıtalar ve gelir düzeyi, gelir düzeyi ile ziyaret edilen ülke sayısı, gelir düzeyi ile ziyaret sıklığı arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buna ek olarak yabancı turistlerin yüksek oranda kültürel mirasa olan duyarlılığı belirlenmiştir. Bu konuda ileride yapılacak bilimsel çalışmalarda yerli turistlerinde analize dahil edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The tourism sector is the driving force of the national economies as well as regional development. Revenues obtaining from tourism have important role to decrease foreign debt, current account deficit and unemployment. Şanlıurfa is a city rich in terms of historical and cultural values, despite the fact that tourism activity has not reached to desired level. The objective of the study is to collect data from foreign tourists who visit Şanlıurfa for cultural aspects where there is enough potential supply for visitors. Research questionnaire designed to be used within the scope of foreign visitors coming to Şanlıurfa. The research has been conducted with 338 questionnaires by face to face for this survey. The obtained data were analyzed by SPSS 15.0. Tourists’ demographic (age, gender, occupation, marital status, number of visitors) geographic (where they came from), psychological (purpose of visit, type of visit, number of countries visited, type of visitors) and socio- economic (income, education level, type of transportations, amount of expenditure) distinguishing features are attempted to determine. In addition to that the perception of tourists about cultural heritages is intended to reveal. For this point, 5 points Likert scale questionnaire was conducted. There are significant relationships between the continent of visitors where they come and income level, income level and number of countries visited, with income levels and frequency of visits. In addition, a high percentage of foreign tourists’ sensitivity to cultural heritage was determined. In future, scientific studies on this subject can be included in the analysis requirements of domestic tourists too.

Keywords