DOĞURGANLIĞIN SOSYO-EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: SAHRA ALTI AFRİKA ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2014- 27
Language : null
Konu : İktisat
Number of pages: 109-122
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı doğurganlığın sosyo-ekonomik belirleyicilerinin ampirik olarak sorgulanmasıdır. Bu çerçevede Sahra Altı Afrika ülkelerinin doğurganlık düzeyine etki ettiği düşünülen gelir düzeyi, ilkokullaşma oranı, kadınların işgücüne katılımı, kentleşme ve kadınların doğuşta yaşam beklentisinin olası etkileri panel veri analizi yöntemi ile sorgulanmıştır. Çalışma kapsamında 37 Sahra Altı Afrika ülkesinin 1991-2011 yıları arasına ait verileri analize dahil edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre Sahra Altı Afrika ülkelerinde gelir düzeyi, kadınların işgücüne katılımı ve kentleşme ile doğurganlık arasında negatif yönlü bir ilişki bulunurken ve doğuşta yaşam beklentisi ve kadınların ilkokullaşma oranı ile doğurganlık arasında pozitif yönlü ilişki bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate socio-economics determiners of the fertility in empirical sense. In this frame, income level, primary scholl enrollment of female, female labor force participation, urbanization and life expectancy of female which are thought to affect the Sub-Saharan African countries fertility rate, were all questioned by panel data analysis method. In the scope of this study, the data of 37 Sub-Sahara countries were contributed to the analysis for the period of 1991 to 2011. As to the results of the analysis it was found that negative relationship between the income level, female labor force participation, urbanization and fertility rate, besides positive relationship was found between life expectancy of female, primary scholl enrolment of female and fertility

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics