DOĞURGANLIĞIN SOSYO-EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: SAHRA ALTI AFRİKA ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA
SOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS OF FERTILITY: AN IMPLICATION FOR SUB-SAHARAN AFRICAN COUNTRIES

Author : Cemil Serhat AKIN -- Cengiz AYTUN - Başak Gül AKTAKAS
Number of pages : 109-122

Abstract

Bu çalışmanın amacı doğurganlığın sosyo-ekonomik belirleyicilerinin ampirik olarak sorgulanmasıdır. Bu çerçevede Sahra Altı Afrika ülkelerinin doğurganlık düzeyine etki ettiği düşünülen gelir düzeyi, ilkokullaşma oranı, kadınların işgücüne katılımı, kentleşme ve kadınların doğuşta yaşam beklentisinin olası etkileri panel veri analizi yöntemi ile sorgulanmıştır. Çalışma kapsamında 37 Sahra Altı Afrika ülkesinin 1991-2011 yıları arasına ait verileri analize dahil edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre Sahra Altı Afrika ülkelerinde gelir düzeyi, kadınların işgücüne katılımı ve kentleşme ile doğurganlık arasında negatif yönlü bir ilişki bulunurken ve doğuşta yaşam beklentisi ve kadınların ilkokullaşma oranı ile doğurganlık arasında pozitif yönlü ilişki bulunmuştur.

Keywords

Doğurganlık, Kadınların İlkokullaşma Oranı, Kadınların İşgücüne Katılımı, Kentleşme, Doğuşta Yaşam Beklentisi

Read: 1,184

Download: 375