OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ
IDENTIFICATION OF PRESCHOOL TEACHERS’ NEEDS FOR INSERVICE TRAINING

Author : Ramazan Şamil TATIK -- Bahar DOĞAN
Number of pages : 521-539

Abstract

Bu araştırmanın amacı, devlet okullarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin ihtiyaç duydukları eğitim konularını belirlemek ve bu konuların bazı değişkenlere göre ne derece yoğunlaştığını ortaya koymaktır. Bu araştırmada, “okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi ihtiyaçlarının belirlenmesi anketi” 2012-2013 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili merkez ilçelerindeki anaokulu ve ilköğretim okullarına bağlı anasınıflarında görev yapan 90 okul öncesi öğretmenine uygulanmıştır. Anket, uzman görüşleri alınarak ve alanyazın taramaları yapılarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin %48,9’u “Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocukların Özellikleri” (Üstün yetenekliler, özel öğrenme güçlüğü olanlar) ve “Erken Müdahale Programları” hizmet içi eğitim programlarına ihtiyaç duydukları görülmüştür. Genel konular başlığı altında öğretmenlerin %52,2’sinin “Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Teknikleri” (AB Projeleri vb.)’ne gereksinim duydukları bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca hizmet yılı ve hizmet içi eğitim programları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak anlamlı ilişki tespit edilmiş olup 11 yıl ve üzeri hizmet yılına sahip öğretmenlerin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına “çok” ihtiyaç duydukları bulgusu elde edilmiştir.

Keywords

Hizmet İçi Eğitim, Okul Öncesi Öğretmeni, Okul Öncesi Eğitim

Read: 712

Download: 230