OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2014- 27
Language : null
Konu : Okul Öncesi Eğitimi
Number of pages: 521-539
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, devlet okullarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin ihtiyaç duydukları eğitim konularını belirlemek ve bu konuların bazı değişkenlere göre ne derece yoğunlaştığını ortaya koymaktır. Bu araştırmada, “okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi ihtiyaçlarının belirlenmesi anketi” 2012-2013 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili merkez ilçelerindeki anaokulu ve ilköğretim okullarına bağlı anasınıflarında görev yapan 90 okul öncesi öğretmenine uygulanmıştır. Anket, uzman görüşleri alınarak ve alanyazın taramaları yapılarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin %48,9’u “Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocukların Özellikleri” (Üstün yetenekliler, özel öğrenme güçlüğü olanlar) ve “Erken Müdahale Programları” hizmet içi eğitim programlarına ihtiyaç duydukları görülmüştür. Genel konular başlığı altında öğretmenlerin %52,2’sinin “Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Teknikleri” (AB Projeleri vb.)’ne gereksinim duydukları bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca hizmet yılı ve hizmet içi eğitim programları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak anlamlı ilişki tespit edilmiş olup 11 yıl ve üzeri hizmet yılına sahip öğretmenlerin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına “çok” ihtiyaç duydukları bulgusu elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to identify the educational subjects that preschool teachers working in the state schools need and to reveal how these subjects intensify according to some variables. In this research, “survey of identification of the needs of preschool teachers in inservice training” was applied to 90 preschool teachers working in preschools and nursery classes dependent on primary schools in central districts in İstanbul in 2012-2013 academic year. The survey was developed by getting authority views and reviewing the litearature by the researchers. In the end of the research, it was seen that % 48,9 of the preschool teachers needed inservice programmes: “the characteristics of the children needing special education” (gifted children, learning disability) and “early intervention programmes”. Under the scope of generel subjects, it was found that % 52,2 of the preschool teachers needed “National and International Project Preparation Techniques” (European Projects etc.). In addition, whether there was a significant relation between service years and inservice training programmes was analyzed by chi-square test. As a result, significant relation was found and it was revealed that the preschool teachers having 11 and more service years need preparation studies for literacy “much”.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics