ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI

Author:

Year-Number: 2014- 28
Number of pages: 39-53
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireyin öğrenmesini sağlayan faktörler içinde ilk sırada sayabileceklerimizden birisi, doğru ve etkili şekilde ders çalışmadır. İlgili alan yazın incelendiğinde, öğrencilerin okuduklarını derin veya yüzeysel olmak üzere iki ayrı düzeyde işledikleri görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinin son sınıfında okuyan öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının ne düzeyde olduğunu ve cinsiyet, okudukları bölüm, barınma olanakları değişkenleri açısından farklılaşma durumlarını belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ahi Evran Üniversitesi’nde 2012-2013 öğretim yılında son sınıfta öğrenim görmekte olan 267 eğitim fakültesi öğrencisi oluşturmaktadır. Biggs, Kember ve Leung (2001) tarafından geliştirilen Yılmaz ve Orhan (2011) tarafından Türkçe formunun dilsel eşdeğerliği, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan “Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçeğin derin yaklaşım faktörünün Cronbach Alfa katsayısı .79 yüzeysel yaklaşım faktörünün Cronbach Alfa katsayısı .74 olarak hesaplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde alt problemlerin gerektirdiği şekilde ortalama, standart sapma değerleri hesaplanmış, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde okuyan öğretmen adaylarının, yüzeysel yaklaşımı, derin öğrenme yaklaşımından daha çok tercih ettikleri; derin öğrenme yaklaşımlarını tercih etmede cinsiyet açısından anlamlı fark bulunmazken, yüzeysel öğrenme yaklaşımını tercih etmede erkek adaylar lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

One of the factors ensuring an in

Keywords