YAŞ VE CİNSİYETİN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ

Author:

Number of pages: 261-270
Year-Number: 2014- 29

Abstract

Bu çalışmada, öğretmen görüşlerine göre okul öncesi çocukların olumlu sosyal davranışlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Uşak ili merkezinde okul öncesi eğitim almaya devam eden 116 (53 kız, 63 erkek) çocuk oluşturmaktadır. Katılımcılar, Uşak şehir merkezinde yer alan altı okuldaki sekiz sınıftan seçilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak “Kişisel Bilgi Formu" ve "Olumlu Sosyal Davranış Değerlendirme Ölçeği-Öğretmen Formu" kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yaş değişkeninin çocukların prososyal davranış puanlarında anlamlı bir farklılığa yol açmadığı, ancak cinsiyet açısından prososyal davranış puanlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığa neden olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to evaluate preschool children’s prosocial behaviors according to teachers’ views. The sample group of this study comprised of 116, 5-6 year old children (girls= 53, boys= 63). Participants were recruited from eight classrooms in six early childhood centers located in the Uşak city center. A Demographic Information Form and Prosocial Behavior Scale-Teacher Form were used to collect the data. The Mann-Whitney U test is used for the statistical analysis. As a result of the study, gender statistically has a significant effect on prosocial behaviors. Also, children’s prosocial behaviors did not differ in significance level in terms of statistics according to age variable.

Keywords