YAŞ VE CİNSİYETİN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ
ANALYZING EFFECT OF AGE AND SEX DIFFERENCES ON PROSOCIAL BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN

Author : Sibel YOLERİ -- Serdal SEVEN
Number of pages : 261-270

Abstract

Bu çalışmada, öğretmen görüşlerine göre okul öncesi çocukların olumlu sosyal davranışlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Uşak ili merkezinde okul öncesi eğitim almaya devam eden 116 (53 kız, 63 erkek) çocuk oluşturmaktadır. Katılımcılar, Uşak şehir merkezinde yer alan altı okuldaki sekiz sınıftan seçilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak “Kişisel Bilgi Formu" ve "Olumlu Sosyal Davranış Değerlendirme Ölçeği-Öğretmen Formu" kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yaş değişkeninin çocukların prososyal davranış puanlarında anlamlı bir farklılığa yol açmadığı, ancak cinsiyet açısından prososyal davranış puanlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığa neden olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Olumlu Sosyal Davranış, Yaş, Cinsiyet, Okul Öncesi Çocuk

Read: 1,100

Download: 367