ÖĞRETMEN ADAYLARINDA AFFETME ÖZELLİĞİ VE ÖZ-DUYARLIK
FORGIVING TRAIT AND SELF-COMPASSION ON PROSPECTIVE TEACHERS

Author : Esra ASICI -- Rengin KARACA
Number of pages : 489-505

Abstract

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının affetme özellikleri ve öz-duyarlıkları arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra, cinsiyet, eğitim görülen alan, genel mutluluk durumu ve psikolojik sorun yaşama durumuna göre değişkenlerin farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Araştırmanın evrenini 2012-2013 eğitim öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde okumakta olan öğretmen adayları oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi 269’u kadın, 131’i erkek olmak üzere toplam 400 öğretmen adayından oluşmuştur. Araştırmada ölçme aracı olarak Heartland Affetme ölçeği, Öz-duyarlık ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Veriler SPSS 20 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerde pearson momentler çarpımı korelasyonu, bağımsız örneklemler için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğretmen adaylarının affetme özelliği ve öz-duyarlık arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olumlu yönde ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca affetme ölçeğinin tüm alt boyutları (kendini affetme, başkasını affetme, durumu affetme) ile öz-duyarlık ölçeğinin öz-sevecenlik, paylaşımların bilincinde olma ve bilinçlilik alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olumlu yönde; öz-yargılama, izolasyon ve aşırı özdeşleşme alt boyutları arasında ise olumsuz yönde ilişkiler olduğu bulunmuştur. Öğretmen adaylarının affetme özellikleri ve öz-duyarlıklarının cinsiyete göre farklılaşmadığı; ancak eğitim alanına göre anlamlı farklılaşmalar olduğu saptanmıştır. Ayrıca, yüksek affetme özelliği ve öz-duyarlığa sahip öğretmen adaylarının genel mutluluk düzeylerinin yüksek olduğu ve psikolojik sorun yaşamadıkları görülmüştür.

Keywords

Affetme, Öz-Duyarlık, Öğretmen Adayı, Kişilik Özelliği, Psikolojik Sağlık

Read: 732

Download: 232