ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI
AN ADAPTATION STUDY OF CRITICAL THINKING DISPOSITION SCALE

Author : Sevilay KİLMEN -- Ebru DEMİRCİOĞLU
Number of pages : 203-218

Abstract

Bu araştırmada Ricketss and Rudd (2005)tarafından geliştirilen Eleştirel Düşünme Bu araştırmada Ricketss and Rudd (2005)tarafından geliştirilen Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği'nin Türkçe'ye adaptasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. Ankara'da eğitim gören 1294 lise birinci sınıf öğrencisi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği 26 maddeden oluşan beşli Likert tipi ölçektir. Ölçek maddeleri bir grup tarafından İngilizce'den Türkçeye çevrilmiş, daha sonra geri çevirisi yapılarak ölçek maddelerinin anlam bakımından aynı bilgiyi verip vermediği araştırılmıştır. Ölçeğin dilsel eşdeğerliği çalışmaları İngilizce ve Türkçe'ye hakim bir grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu gruba hem orijinal (İngilizce) hem de Türkçe form uygulanmış alınan puanlar arasındaki korelasyon ve alınan puanlar arasından manidar fark olup olmadığı incelenmiştir Alt ölçekler için elde edilen korelasyon katsayıları ve manidarlık testleri sonuçlarına dayalı olarak, Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği'nin orijinaline uygun bir biçimde çevrildiği ve dilsel eşdeğerliliğinin sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizleri ile ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin kanıtlar elde edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık anlamındaki güvenirlik kanıtları için ise Cronbach alfa hesaplanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin Cronbach alfa değerlerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Ölçeğin test tekrar güvenirliği için ise iki hafta arayla uygulanan test sonuçları arasındaki korelasyon hesaplanmıştır. Bu korelasyon değerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Ölçekten elde edilen bulgular birlikte ele alındığında bu ölçeğin Türkçe'ye uyarlanma çalışmalarının geçerli ve güvenilir sonuçlar verdiği ve bu ölçeğin eleştirel düşünme eğiliminin araştırıldığı çalışmalarda kullanılabileceği söylenebilir.

Keywords

Eleştirel Düşünme Eğilimi, Eleştirel Düşünme Becerisi, Geçerlik ve Güvenirlik

Read: 1,064

Download: 371