ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI

Author :  

Year-Number: 2014- 27
Language : null
Konu : Ölçme ve Değerlendirme
Number of pages: 203-218
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Ricketss and Rudd (2005)tarafından geliştirilen Eleştirel Düşünme Bu araştırmada Ricketss and Rudd (2005)tarafından geliştirilen Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği'nin Türkçe'ye adaptasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. Ankara'da eğitim gören 1294 lise birinci sınıf öğrencisi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği 26 maddeden oluşan beşli Likert tipi ölçektir. Ölçek maddeleri bir grup tarafından İngilizce'den Türkçeye çevrilmiş, daha sonra geri çevirisi yapılarak ölçek maddelerinin anlam bakımından aynı bilgiyi verip vermediği araştırılmıştır. Ölçeğin dilsel eşdeğerliği çalışmaları İngilizce ve Türkçe'ye hakim bir grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu gruba hem orijinal (İngilizce) hem de Türkçe form uygulanmış alınan puanlar arasındaki korelasyon ve alınan puanlar arasından manidar fark olup olmadığı incelenmiştir Alt ölçekler için elde edilen korelasyon katsayıları ve manidarlık testleri sonuçlarına dayalı olarak, Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği'nin orijinaline uygun bir biçimde çevrildiği ve dilsel eşdeğerliliğinin sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizleri ile ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin kanıtlar elde edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık anlamındaki güvenirlik kanıtları için ise Cronbach alfa hesaplanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin Cronbach alfa değerlerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Ölçeğin test tekrar güvenirliği için ise iki hafta arayla uygulanan test sonuçları arasındaki korelasyon hesaplanmıştır. Bu korelasyon değerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Ölçekten elde edilen bulgular birlikte ele alındığında bu ölçeğin Türkçe'ye uyarlanma çalışmalarının geçerli ve güvenilir sonuçlar verdiği ve bu ölçeğin eleştirel düşünme eğiliminin araştırıldığı çalışmalarda kullanılabileceği söylenebilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research was to adapted the scale for Critical Thinking Disposition (EMI) which was developed by Ricketss and Rudd (2005) into Turkish. 1264 first grade high school students in Ankara participated in the study in academic year of 2011-2012. EMI is a five-point Likert scale consisting of 26 subject items. The correlations between the two languages which were obtained from the group’s scores of the English and Turkish forms were evaluated, thus determining the language equivalency of the scale. Exploratory and confirmatory factor analyses were conducted in order to obtain evidences regarding the structural validity of the scale. The internal consistency coefficients of each sub-dimension of the scale were calculated to determine the reliability analysis of EMI. When the Cronbach’s-alpha coefficients of EMI and its sub-dimensions were investigated, the coefficient values were determined as high. The internal consistency coefficients have similar values to those of the original form, which was indicated in the guidebook of the scale. The results therefore indicate that this scale is highly reliable. The test–retest reliability of the scale was also investigated. For this aim, two trials were conducted, and the scores were analyzed using the Pearson product-moment correlation coefficient method. A positive and highly significant correlation was found between the scores, thereby indicating that the test–retest reliability is sufficient.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics