İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE CÜMLE ÇÖZÜMLEME VE SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA KARŞILAŞTIRILMASI (TOKAT İLİ ÖRNEKLEMİ)

Author:

Year-Number: 2014- 28
Number of pages: 481-494
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, cumhuriyetten günümüze eğitim programlarında yer almış olan cümle çözümleme yöntemi ile ses temelli cümle yöntemlerinin öğretmen görüşleri doğrultusunda karşılaştırılmasının sağlanmasıdır. Okuma hızı ve okuduğunu anlama becerisi, yazma becerisi, iki yöntem arasındaki temel farklar, yöntemlerin avantajları ve sınırlılıkları araştırmanın alt problemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmada örneklem, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan amaçsal örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Öğretmenlerin özellikleri 20 yıl ve üzeri kıdeme sahip olmaları ve iki yöntemi de en az bir kere kullanarak ilk okuma yazma eğitimi yapmış olmalarıdır. 7 açık uçlu sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış formlar veri toplama aracı olarak kullanılmış, soruların kapsam geçerliğinin sağlanması amacıyla 5 alan uzmanından uzman görüşü alınmıştır. Cümle çözümleme yöntemiyle eğitim verilen öğrencilerde okuma hızı ve anlamanın daha hızlı olması, yazma becerisinde farklılığın bulunmaması ancak bitişik eğik el yazısının öğretmen ve öğrenciler açısından zorluklara neden olması bulgular arasında yer almaktadır. İki yöntem arasındaki temel fark, ses temelli cümle yönteminde tümevarım ilkesinden yola çıkılmasına karşın cümle çözümleme yönteminden tümdengelimin kullanılması ve bu nedenle cümle çözümlemede somut işlemler basamağında yer alan öğrencilerin algılamasının kolaylaşması olarak belirtilmiştir. İleride öğretimin diğer paydaşları arasında yer alan veli, okul yöneticileri ve öğrenciler üzerinde çalışmalar yürütülerek hangi yöntemin kullanılabilirliğinin daha fazla olduğunun tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması sağlanabilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to compare sentence analysis method and phonics based sentence method included in Turkish training programs in the light of teachers' opinions. Reading speed and reading comprehension skills, writing skills, basic differences between the two methods, advantages and limitations of these methods emerges as sub-problems. The sample is selected as a kind of non-random sampling methods named as purposive sampling method. The features of teachers are being experienced in teaching profession at least 20 years and using both methods at least one. Semi-structured questionnaire including 7 questions is used as data collection tool, 5 experts opinions are taken in order to ensure the content validity of the questions. Reading speed and comprehension skills are faster to the students trained by using sentence analysis method, no difference in writing skills in both methods but difficulty in handwiriting for students and teachers are among the findings. The basic difference between these two methods is identified as phonics-based sentence method arises from induction principle while sentence analysis method originated in deduction and therefore in sentence analysis method the students who are in the concrete operational step can percept the concepts more easily. In the future, other stakeholders like parents, school administrators and students' opinions can be taken into consideration to discover which method is more usable and to take necessary precautions in the field of literacy.

Keywords