GELİŞEN EKONOMİLERDE KARBONDİOKSİT EMİSYONU, EKONOMİK BÜYÜME VE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL VERİ ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2014- 27
Language : null
Konu : İktisat
Number of pages: 349-362
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı karbondioksit salınımı, ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve eğitim düzeyi arasındaki ilişkinin eşbütünleşme ve panel vektör hata düzeltme modeli ile araştırılmasıdır. Bu amaçla gelişmekte olan 10 ülkeye ait veriler 1971-2010 yıllarını kapsayacak şekilde analiz edilmiştir. Önceki çalışmalardan farklı olarak uygulama, farklı eğitim seviyelerinin karbondioksit salınımına olan etkisini araştırmaktadır. Sonuçlar çevresel Kuznets eğrisi hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. Eğitim düzeyine ilişkin sonuçlar da bu hipotezi desteklemektedir. Buna göre ortaöğrenim eğitim düzeyi artarken karbondioksit salınımı da artmaktadır. Yükseköğrenim düzeyinin artmasının ise karbondioksit salınımına azaltıcı etkisi bulunmaktadır. Son olarak seriler arasında kısa dönemli nedensellik ilişkisi bulunmazken uzun dönemde açıklayıcı değişkenler beraberce karbondioksit salınımına neden olmaktadırlar.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the relationship among the economic growth, energy consumption, education level and carbon dioxide emissions via the panel cointegration analysis and vector error correction model. The 10 emerging countries' data are analyzed for the period from 1971 to 2010. Unlike the preceding studies, this study investigates the effect of different education levels on carbon dioxide emissions. The results have also proved the Ecologic Kuznets Curve hypothesis. The results which belong to education level support this hypothesis as well. According to the results, when the secondary education level is high, the carbon dioxide emissions increase. On the other hand, as the tertiary education level increases carbon dioxide emissions decrease. Eventually, there isn’t causality relationship in the short run, but in the long run the explanatory variables altogether cause the increase of carbon dioxide emissions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics