SINIF KURALLARININ OLUŞTURULMASINDA ÖĞRETMEN ve ÖĞRENCİ ROLLERİ

Author:

Year-Number: 2014- 29
Number of pages: 475-484
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kurallar, toplumsal düzenin sağlanması için gereklidir. Okullarda ve sınıflarda etkili bir eğitim- öğretimin yapılabilmesi için de kurallar bir zorunluluktur. Sınıf kurallarının uyulması ve benimsetilmesi gerekmektedir. Böylelikle eğitimin niteliğinin artması sağlanacaktır. Kurallar beraberinde tarafsızlığı da getirirler. Öğretmenlerin sınıf içerisinde her öğrenciye tarafsız davranmaları kurallar doğrultusunda gerçekleşir. Öğrencilere verilen ödüller ve cezalar kişisellikten kurtarılır. Kendilerinden ne beklenildiğini bilen öğrenciler, bu beklentilere uygun davranışlar sergilerler. Sınıf kurallarının belirlenmesinde öğretmenlere ve öğrencilere bazı roller düşmektedir. Demokratik bir toplum yetiştirebilmek için öğretmenler, kural belirleme sürecine öğrencileri de katmalıdırlar. Öğrencilerle belirlenen kurallar, öğrencilere daha çok sorumluluk yüklemektedir. Kuralları öğretmenlerin rehberliğinde belirleyen öğrencilerin kuralları benimsemesi daha kolay olmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin istekleri doğrultusunda oluşturulan sınıf içi kurallara, öğrencilerin kendi istekleriyle uymaları söz konusudur. Öğrencilerde sınıf, kural, disiplin gibi kavramların yerleşmesinin sağlanabilmesi için öğrencilerin düşüncelerine önem vermek gereklidir. Bu çalışma da sınıf içerisinde sınıf kurallarının oluşturulması esnasında öğretmenlere düşen görevlerin neler olduğu üzerinde durulmuştur. Günümüzde öğrenci disiplinlerinde yaşanılan sıkıntılar, okul içerisinde artış gösteren şiddet eğilimleri, öğrencilerin sorumluluk almaktaki isteksizlikleri gibi sebepler nedeniyle okullarda meydana gelen olumsuz durumlarda artışlar görülmektedir. Bu sebeple sınıf kurallarının oluşturulması esnasında öğrencinin bulunacağı pozisyonlara da değinilen bu çalışma da, kaynak taraması yöntemi kullanılmış ve elde edilen bilgiler çerçevesinde bir takım önerilere gidilmiştir.

Keywords

Abstract

Rules are necessary to maintain the social order. Rules are also required to carry out efficient training and education within schools and classrooms. Classroom rules have to be adopted and followed. Thus, an increase in the quality of the education will also be ensured. At the same time, rules bring along objectivity. Teachers interact with each student in an objective manner within the class, in accordance with these rules. Awards granted and penalties imposed on the students, allow them to extricate themselves from in

Keywords