SINIF KURALLARININ OLUŞTURULMASINDA ÖĞRETMEN ve ÖĞRENCİ ROLLERİ
THE ROLES OF TEACHERS AND STUDENTS IN THE ESTABLISHMENT OF CLASSROOM RULES

Author : Recep ATICI
Number of pages : 475-484

Abstract

Kurallar, toplumsal düzenin sağlanması için gereklidir. Okullarda ve sınıflarda etkili bir eğitim- öğretimin yapılabilmesi için de kurallar bir zorunluluktur. Sınıf kurallarının uyulması ve benimsetilmesi gerekmektedir. Böylelikle eğitimin niteliğinin artması sağlanacaktır. Kurallar beraberinde tarafsızlığı da getirirler. Öğretmenlerin sınıf içerisinde her öğrenciye tarafsız davranmaları kurallar doğrultusunda gerçekleşir. Öğrencilere verilen ödüller ve cezalar kişisellikten kurtarılır. Kendilerinden ne beklenildiğini bilen öğrenciler, bu beklentilere uygun davranışlar sergilerler. Sınıf kurallarının belirlenmesinde öğretmenlere ve öğrencilere bazı roller düşmektedir. Demokratik bir toplum yetiştirebilmek için öğretmenler, kural belirleme sürecine öğrencileri de katmalıdırlar. Öğrencilerle belirlenen kurallar, öğrencilere daha çok sorumluluk yüklemektedir. Kuralları öğretmenlerin rehberliğinde belirleyen öğrencilerin kuralları benimsemesi daha kolay olmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin istekleri doğrultusunda oluşturulan sınıf içi kurallara, öğrencilerin kendi istekleriyle uymaları söz konusudur. Öğrencilerde sınıf, kural, disiplin gibi kavramların yerleşmesinin sağlanabilmesi için öğrencilerin düşüncelerine önem vermek gereklidir. Bu çalışma da sınıf içerisinde sınıf kurallarının oluşturulması esnasında öğretmenlere düşen görevlerin neler olduğu üzerinde durulmuştur. Günümüzde öğrenci disiplinlerinde yaşanılan sıkıntılar, okul içerisinde artış gösteren şiddet eğilimleri, öğrencilerin sorumluluk almaktaki isteksizlikleri gibi sebepler nedeniyle okullarda meydana gelen olumsuz durumlarda artışlar görülmektedir. Bu sebeple sınıf kurallarının oluşturulması esnasında öğrencinin bulunacağı pozisyonlara da değinilen bu çalışma da, kaynak taraması yöntemi kullanılmış ve elde edilen bilgiler çerçevesinde bir takım önerilere gidilmiştir.

Keywords

Sınıf Kuralları, Öğretmen Rolleri, Öğrenci Rolleri

Read: 719

Download: 230