TÜRK BESTECİLERİNİN KAYITLARI YAPILAN FLÜT ESERLERİNİN TESPİTİ VE İNCELENMESİ
DETERMINATION AND ANALYSIS OF THE RECORDED FLUTE WORKS OF TURKISH COMPOSERS

Author : Hazan KURTASLAN
Number of pages : 155-170

Abstract

Osmanlı döneminde, Batı Müziğine duyulan ilgi ve bu müziğin eğitiminin verilmesine yönelik ilk önemli gelişmeler, II.Mahmud zamanında ortaya çıkmıştır. Türk askeri müziği yapan Mehterhane kapatılmış yerine Batı müziği eğitiminin verilmesi, saray ve ordu bandolarına eleman yetiştirmesi amacıyla Muzika-i Humayun kurulmuştur. Muzika-i Humayun’da yetişen yetenekli Türk gençlerinden oluşan saraya ait bir senfoni orkestrası da kurulmuştur. Senfoni orkestrası ile verilen konserler Batı müziğinin ülkemizde tanınmasına ve yaygınlaşmasına vesile olmuştur. Müzik adına yapılan tüm bu yenilikler 1923 yılında Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle yeni bir döneme girmiştir. Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren Atatürk’ün desteği ile müzik alanındaki gelişmeler hız kazanmıştır. Genç yetenekli müzisyenler, bestecilik ve icracılık eğitimi almaları için yurt dışına gönderilmiştir. Yetişen besteciler, gerek Batı müzik formlarından, gerek Osmanlı ve Anadolu müziklerinden, gerekse elektronik müzik malzemelerinden faydalanarak pek çok eser bestelemiştir. Bu eserlerden flüt için bestelenmiş olanların bazıları eğitsel ve sanatsal amaçla günümüzde kullanılmakta ve icra edilmektedir. Bu araştırma da Türk bestecileri tarafından bestelenen flüt eserleri tespit edilmiş ve bu eserler içinden kaydı yapılanların incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel olup durum tespiti yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılarak alan yazın taranmış, eserlere ulaşılmış ve kaydı yapılan eserlerin genel ve müziksel özellikleri açısından incelemesi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, Türk bestecilerinin 68 flüt eseri bestelediği ve bu eserlerden 3 tanesinin kaydının yapıldığı tespit edilmiştir Araştırma sonuçlarına göre, Ekrem Zeki Ün’ün Yunus’un Mezarında adlı eseri flüt ve piyano için; İlhan Usmanbaş’ın Fl.-75 adlı eseri solo flüt için; Mete Sakpınar’ın Hype rFlute adlı eseri elektronik teyp ve flüt için bestelendiği tespit edilmiştir. Eser incelemesi sonucunda 3 eserde; geniş bir ses alanı bulunan flütün hem akustik hem elektronik tınıların içinde nasıl var olabildiği, bu anlamda Türk bestecilerinin birbirinden farklı modal ve ritmik yapıyı flüte nasıl yansıttıklarının örnekleri görülmektedir. Araştırma sonuçları ışığında; Türk bestecilerinin flüte yönelik daha çok eser bestelemeleri adına ilgilerinin arttırılması, Türk flüt eserlerini tanıtmaya yönelik flüt sanatçıları ve eğitimcileri aracılığıyla konserlerde daha sık yer vermeleri önerilmektedir.

Keywords

Flüt, Kaydı Yapılan Flüt Eserleri

Read: 1,095

Download: 372