LA NOTION DE PRISE EN CHARGE ENONCIATIVE EN TURC ORAL (EN COMPARAISON AVEC LE FRANÇAIS)
THE CONCEPT OF ENUNCIATIVE SUPPORT IN SPOKEN TURKISH (IN COMPARISON WITH FRENCH)

Author : Selim YILMAZ -- Arsun URAS YILMAZ
Number of pages : 1-12

Abstract

Bu çalışmada, Türkçe ve Fransızca karşılıklı konuşmalarda “söylemini destekleme” (görüşünü sözceleme açısından destekleme) olgusunu incelemeyi öngörüyoruz. Öznelliğin ifadesi ile birlikte bildirme kipi, konuşma dili kapsamındaki karşılıklı etkileşim alanında önemli bir araştırma tematiği oluştururlar. Sözlü dil yapısına analitik bir yaklaşım çerçevesinde, araştırmamızın temel amacı şu soruları mümkün olduğunca aydınlatabilmektir : 1. Söylem anında (T0) sözceleyen (konuşan özne) görüşünü nasıl destekler? 2. Sözcelem ve bürün (prozodi) olarak, görüşünü destekleme eylemi veya olgusu nasıl gerçekleşir. 3. Görüşünü destekleme eyleminin parçasal ve parçaüstü göstergeleri (belirleyicileri) nelerdir? Bu çalışmanın sonunda, sözlü Fransızca ile karşılaştırmalı bir yaklaşımla, Türkçe karşılıklı konuşmada, tipolojik açıdan öznelliğin ifade şekline model oluşturabilecek görüş destekleyici sözcelerin biçimlerini belirlemeye çalışacağız. Bu amaçla, bir sözlü dil bütüncesi üzerinde çalışacağız. Çalışma bütüncemiz (sözlü derlem), 15-35 dakika arasında değişen karşılıklı konuşma kayıtları ve bu kesitlerin yazıya dökülmüş metinlerinin (transkripsiyonlar) derlenmesinden oluşacaktır. Araştırmamın kuramsal ve yöntemsel boyutuna gelince, çağdaş Fransız Dilbilimi kuramlarında kullanılan "Sözcelem" ve "Bürünbilim"i ilişkilendiren, bir ilişki dizgesi üzerine kurulu "analitik söylem çözümlemesi" adı verilen uygulamalı dil yönteminden yararlanılacaktır. Bunun için, Fransız Dilbiliminde “Sözlü dil” ve “Sözcelem” araştırmalarının temelini oluşturan şu iki kuramdan yararlanacağız: a) Morel ve Danon-Boileau (1998) : Grammaire de l’intonation (Tonlamanın grameri) /, b) Blanche-Benveniste (1997) : Approche de la langue parlée (Sözlü dile yaklaşım).

Keywords

Bildirme Kipi, Bürünbilim, Kendine Odaklama, Kiplik, Parça (Üstü) Öğe, Söylem Çözümlemesi, Sözceleme, Tonlama

Read: 781

Download: 255