HEDONİK TÜKETİM DAVRANIŞLARI: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ VE ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HEDONİK ALIŞVERİŞ DAVRANIŞLARINDA DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2014- 27
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 307-331
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hazzın mutlak anlamda iyi olduğunu, insan eylemlerinin nihai anlamda haz sağlayacak bir biçimde planlanması gerektiğini, sürekli haz verene yönelmenin en uygun davranış biçimi olduğunu savunan felsefi görüş olarak tanımlanan hedonizm, son zamanlarda özellikle pazarlama alanında üzerinde önemle durulan konulardan biri olmuştur. Bu çalışmada “hedonizm”, “hedonik (hazcı) tüketici davranışları” ve “faydacı tüketici davranışları” hakkında bilgi verilerek, tüketicilerin hedonik (hazcı) alışveriş davranışları ile sosyo-demografik özelliklerin bu davranışlar üzerindeki etkisinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Makale iki kısımdan oluşmaktadır. Kuramsal çerçevenin oluşturulduğu birinci kısımda öncelikle hedonizm hakkında bilgi verilmiştir.. Çalışmanın sonraki bölümünde alışverişlerde faydacı ve hedonik tüketici davranışları açıklanmıştır. Kuramsal çerçevenin son bölümünde ise hedonik tüketimin nedenlerine yer verilmiştir. Uygulama çalışmasının bulunduğu ikinci kısımda ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini hedonik tüketim davranışına iten nedenleri ortaya çıkarmak ve bu iki üniversite öğrencilerinin hedonik alışveriş davranışlarında demografik faktörlerin etkisini karşılaştırabilmek amacıyla yapılan anket çalışması analiz edilmiş ve bu analizin sonuçları açıklanmıştır. Uygulanan anket çalışmasının ölçeğini oluşturan bu faktörler; maceracı alışveriş, sosyal amaçlı alışveriş, rahatlamak için alışveriş, fikir edinmek için alışveriş, başkalarını mutlu etmek için alışveriş ve değer amaçlı alışveriş olarak sıralanmıştır. Bu iki üniversitenin tercih edilmesindeki temel sebep, öğrenci profilinin özellikle sosyo-demografik faktörler açısından farklılık gösterdiğinin düşünülmesidir. Nitekim araştırma sonucunda elde edilen veriler bu düşünceyi doğrular niteliktedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to measure the effects of the consumers’ hedonic (hedonist) shopping behaviors and socio-demographic characteristics on “hedonism”, “hedonic (hedonist) consumer behaviors” and “utilitarian consumer behaviors” with giving information about these behaviors. The Article consists of two parts. First, information about hedonism was given in the first part in which theoretical framework was formed. ''Hedonism" which is described as a philosophical view defends that the pleasure is an absolute good sense, human actions should be planned to provide a ultimate pleasure and the most appropriate behavior trend is choosing continuous pleasure, and recently it has been defined as one of the important issues especially in the marketing area. Utilitarian and hedonic consumer behaviors at shopping were explained in the later part of the study. Causes of hedonic consumption were explained in the last part of the theoretical framework. These factors which constituted the scale of the survey forms are listed as adventurous shopping, social shopping, shopping for relax relaxing, shopping for getting idea, shopping for making somebody happy and shopping for value. In the second part of the study which includes the application; the surveys which have been made to reveal the causes pushing the students of Kahramanmaraş Sütçü imam Univercity and Adıyaman Universities to hedonic consumption behavior and to compare the effects of demographic factors on hedonic shopping behaviors of the students of these two univercities have been analyzed and the results of these analysis were identified. The main reason for preferring these two universities is that the student profile is different between them especially in terms of socio-demographic factors. As a result, the data obtained at the end of the study confirmed this idea.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics