HEDONİK TÜKETİM DAVRANIŞLARI: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ VE ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HEDONİK ALIŞVERİŞ DAVRANIŞLARINDA DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ
HEDONIC COMSUMPTION BEHAVIORS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON HEDONIC SHOPPING BEHAVIOURS OF THE STUDENTS AT KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNIVERCITY AND ADIYAMAN UNIVERCITY

Author : Arif YILDIZ -- H. Seçil FETTAHLIOĞLU - Cansu BİRİN
Number of pages : 307-331

Abstract

Hazzın mutlak anlamda iyi olduğunu, insan eylemlerinin nihai anlamda haz sağlayacak bir biçimde planlanması gerektiğini, sürekli haz verene yönelmenin en uygun davranış biçimi olduğunu savunan felsefi görüş olarak tanımlanan hedonizm, son zamanlarda özellikle pazarlama alanında üzerinde önemle durulan konulardan biri olmuştur. Bu çalışmada “hedonizm”, “hedonik (hazcı) tüketici davranışları” ve “faydacı tüketici davranışları” hakkında bilgi verilerek, tüketicilerin hedonik (hazcı) alışveriş davranışları ile sosyo-demografik özelliklerin bu davranışlar üzerindeki etkisinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Makale iki kısımdan oluşmaktadır. Kuramsal çerçevenin oluşturulduğu birinci kısımda öncelikle hedonizm hakkında bilgi verilmiştir.. Çalışmanın sonraki bölümünde alışverişlerde faydacı ve hedonik tüketici davranışları açıklanmıştır. Kuramsal çerçevenin son bölümünde ise hedonik tüketimin nedenlerine yer verilmiştir. Uygulama çalışmasının bulunduğu ikinci kısımda ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini hedonik tüketim davranışına iten nedenleri ortaya çıkarmak ve bu iki üniversite öğrencilerinin hedonik alışveriş davranışlarında demografik faktörlerin etkisini karşılaştırabilmek amacıyla yapılan anket çalışması analiz edilmiş ve bu analizin sonuçları açıklanmıştır. Uygulanan anket çalışmasının ölçeğini oluşturan bu faktörler; maceracı alışveriş, sosyal amaçlı alışveriş, rahatlamak için alışveriş, fikir edinmek için alışveriş, başkalarını mutlu etmek için alışveriş ve değer amaçlı alışveriş olarak sıralanmıştır. Bu iki üniversitenin tercih edilmesindeki temel sebep, öğrenci profilinin özellikle sosyo-demografik faktörler açısından farklılık gösterdiğinin düşünülmesidir. Nitekim araştırma sonucunda elde edilen veriler bu düşünceyi doğrular niteliktedir.

Keywords

Hedonik, Hazcı, Hedonizm, Hedonik Tüketim, Hazcı Tüketim

Read: 778

Download: 259