SAĞLIK KURUMLARINDA ÜRETİM VE SÜREÇ YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: MALATYA TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ ÖRNEĞİ
HEALTH INSTITUTIONS ON PRODUCTION AND PROCESS MANAGEMENT REVIEW: EXAMPLE MALATYA TURGUT ÖZAL MEDICAL CENTER

Author : Arzu YILDIRIM
Number of pages : 457-474

Abstract

Üretim yönetimi kavramı, üretim faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, koordine edilmesi, yürütülmesi ve denetlenmesiyle ilgili bir kavramdır. Farklı bir söylemle, üretim yönetimi üretilen mal ve hizmetlerin istenilen kalitede ve standartlarda, en az maliyetle istenilen kalite ve zamanda gerçekleştirilebilmesi için yapılan çabaların bütünüdür. Yani üretim yönetimiyle en az maliyetle, daha az bir zamanla, istenilen kalite ve miktarda mal ve hizmetlerin planlanması, örgütlenmesi, koordine edilmesi, yürütülmesi ve en son yapılan çalışmaların amacına ulaşıp ulaşmadığının ortaya konulması yani kontrol edilmesi süreçlerini kapsayan bir kavramdır. Süreç yönetimi, süreçlerin tasarlanması, devam ettirilmesi ve müşteri ihtiyaç ve isteklerine daha iyi, yerinde cevap verebilmesi için sürekli olarak geliştirmeyi ve değerlendirmeyi esas alan bir kavramdır. Süreç yönetimi, aslında Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’nın İş Mükemmelliği Modeli’nde bulunan dokuz kriterden birisidir. Ayrıca ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı da önemli ölçüde süreç modeline dayandırılarak hazırlanmıştır. Tüm bu yapılan çalışmalar işletmelerin, kurumların süreç yönetimi üzerinde önemle durmaları gereken bir husus olduğunu vurgulamaktadır. Diğer taraftan süreç yönetimi bazı kurum veya kuruluşlarda, işletmelerde örgütün yapısına ve işleyişine uygun olarak koşul, şart ve süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesi anlamında süreç yönetimi bir yönetim tarzı olarak karşımıza çıkmaktadır. Süreç yönetimi kurum veya işletmelerde bir yönetim tarzı olarak kabul edildiği durumlarda “Süreçlerin Yönetimi” ya da “Süreçlerle Yönetim” olarak kullanılmaktadır. İşletmelerde süreçlerle yönetim anlayışının etkili ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için işletmelerde süreç yönetimi anlayışının benimsenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan sağlık sektöründe hizmet üretiminin önemli olduğu bir dünyada süreç yönetimi ve süreç etkinliği daha da büyük önem kazanmaktadır. Bu araştırmada sağlık işletmelerinde üretim ve süreç yönetimi üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda sağlık sektöründe hizmet üretimi, sağlıkta hizmet üretimini etkileyen faktörler, sağlık sektöründe hizmet üretim kalitesiyle ilgili kavramlar, sağlık hizmetlerinde süreç yönetimi, sağlık işletmelerinde süreç yaklaşım modelleri üzerinde durulmuştur. Son olarak da araştırmanın bel kemiğini oluşturan sağlık hizmetlerinde üretim ve süreç yönetimi üzerine bir hastane uygulaması olarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi örnek bir alan olarak incelenmiştir.

Keywords

Sağlık Hizmetleri, Üretim Yönetimi, Süreç Yönetimi, Hizmet Kalitesi, Hizmet Üretimi

Read: 651

Download: 207