SAĞLIK KURUMLARINDA ÜRETİM VE SÜREÇ YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: MALATYA TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ ÖRNEĞİ,
HEALTH INSTITUTIONS ON PRODUCTION AND PROCESS MANAGEMENT REVIEW: EXAMPLE MALATYA TURGUT ÖZAL MEDICAL CENTER

Author:

Number of pages : 457-474

Abstract

Üretim yönetimi kavramı, üretim faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, koordine edilmesi, yürütülmesi ve denetlenmesiyle ilgili bir kavramdır. Farklı bir söylemle, üretim yönetimi üretilen mal ve hizmetlerin istenilen kalitede ve standartlarda, en az maliyetle istenilen kalite ve zamanda gerçekleştirilebilmesi için yapılan çabaların bütünüdür. Yani üretim yönetimiyle en az maliyetle, daha az bir zamanla, istenilen kalite ve miktarda mal ve hizmetlerin planlanması, örgütlenmesi, koordine edilmesi, yürütülmesi ve en son yapılan çalışmaların amacına ulaşıp ulaşmadığının ortaya konulması yani kontrol edilmesi süreçlerini kapsayan bir kavramdır. Süreç yönetimi, süreçlerin tasarlanması, devam ettirilmesi ve müşteri ihtiyaç ve isteklerine daha iyi, yerinde cevap verebilmesi için sürekli olarak geliştirmeyi ve değerlendirmeyi esas alan bir kavramdır. Süreç yönetimi, aslında Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’nın İş Mükemmelliği Modeli’nde bulunan dokuz kriterden birisidir. Ayrıca ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı da önemli ölçüde süreç modeline dayandırılarak hazırlanmıştır. Tüm bu yapılan çalışmalar işletmelerin, kurumların süreç yönetimi üzerinde önemle durmaları gereken bir husus olduğunu vurgulamaktadır. Diğer taraftan süreç yönetimi bazı kurum veya kuruluşlarda, işletmelerde örgütün yapısına ve işleyişine uygun olarak koşul, şart ve süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesi anlamında süreç yönetimi bir yönetim tarzı olarak karşımıza çıkmaktadır. Süreç yönetimi kurum veya işletmelerde bir yönetim tarzı olarak kabul edildiği durumlarda “Süreçlerin Yönetimi” ya da “Süreçlerle Yönetim” olarak kullanılmaktadır. İşletmelerde süreçlerle yönetim anlayışının etkili ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için işletmelerde süreç yönetimi anlayışının benimsenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan sağlık sektöründe hizmet üretiminin önemli olduğu bir dünyada süreç yönetimi ve süreç etkinliği daha da büyük önem kazanmaktadır. Bu araştırmada sağlık işletmelerinde üretim ve süreç yönetimi üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda sağlık sektöründe hizmet üretimi, sağlıkta hizmet üretimini etkileyen faktörler, sağlık sektöründe hizmet üretim kalitesiyle ilgili kavramlar, sağlık hizmetlerinde süreç yönetimi, sağlık işletmelerinde süreç yaklaşım modelleri üzerinde durulmuştur. Son olarak da araştırmanın bel kemiğini oluşturan sağlık hizmetlerinde üretim ve süreç yönetimi üzerine bir hastane uygulaması olarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi örnek bir alan olarak incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The concept of production management, production operations planning, organization, coordination, execution and supervision regarding the concept. Different rhetoric, production management of goods and services produced in the desired quality and standards at least cost for achieving the desired quality and also is the whole of the efforts made. So production management at the least cost less once the desired quality and quantity of goods and services planning, organizing, coordinating, executing, and the latest objectives of the work is likely to reach that to reveal that controlling processes encompassing concept. Process management, process design, maintain and better to customer needs and requests, in place to respond and continually improve is a concept based on ratings. Process management, in fact, the European Foundation for Quality Management's Business Excellence Model is one of the nine criteria. In addition, ISO 9000 Quality Management System Standard has been prepared, based on process models significantly. All of these studies of enterprises, institutions must concentrate on the importance of process management that emphasizes a concern. On the other hand, some institutions or organizations in process management, business structure and functioning of the organization in accordance with the terms, conditions and continuous improvement of processes in terms of process management as a management style emerges. Process management institutions or enterprises where management style is considered the "Process Management" or "Management by Processes" are used. Management of business processes in an efficient and effective way of understanding business process management in order to implement the adoption of the concept is required. In this regard, the production of services in the health sector is important in a world of process management and process efficiency are gaining more and more importance. In this research, health care management company focused on the production and process. In this context, the production of services in the health sector, health services factors affecting production, concepts related to production quality services in the health sector in health care, process management, healthcare business models focused on the process approach. Finally, the research backbone of the production and process management in health care practice as a hospital on the Turgut Ozal Medical Center in Malatya were examined in a sample area.

Keywords