TRAINEE PRESCHOOL TEACHERS PERCEPTION OF HEALTH AND WELL-BEING
TRAINEE PRESCHOOL TEACHERS PERCEPTION OF HEALTH AND WELL-BEING

Author : Sibel SONMEZ -- Gamze BİLİR SEYHAN - Burcu CEYLAN
Number of pages : 235-246

Abstract

Okullar sağlığın geliştirilmesini sağlamak için en uygun ortamlardan biri olarak görülmekte ve bu durum dünya çapında insanlar için çalışmakta Dünya Sağlık Örgütü ve UNESCO tarafından da savunulmaktadır. Sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi okullar ve okulların sahip oldukları görevler tarafından desteklenmektedir. Okullarda, çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal alanları olduğu gibi akademik başarıları da öğretmenler tarafından geliştirilmektedir. Bu durum özellikle okul öncesi dönemde önemli görülmektedir. Öte yandan, akademik beceriler geliştirme, bilimsel ve sanatsal yeterlilikler geliştirme, sosal, tarihsel ve kültürel konuları öğretmen gibi okulun pek çok işlevini yürüten öğretmenler için çocukların sağlıklarının geliştirilmesi ve sağlık eğitimi konularına katkıları konusunda fikre sahip olmaları kolay bir durum değildir. Sağlığın geliştirilmesi konusunda yapılmış olan uluslararası çalışmalar, başarıyı sağlamada öğretmenlerin önemini vurgulamakta fakat ek öğretmen eğitimlerinin yapılamasını gerekli görmektedirler. Araştırmalar, sağlığı geliştirme konusunda ek eğitim alan öğretmenlerin sağlığı geliştirme projelerinde daha sık yer aldıklarını ve sağlık eğitimine karşı olmulu bir yaklaşıma sahip olduklarını göstermektedir. Bu çalışmada, okul öncesi öğretmenliği lisans programına devam eden öğretmen adaylarının kendi sağlıkları ve iyi olma hallerini nasıl algıladıkları ve okul öncesi çocuklarının sağlık ve iyi olma hallerini nasıl geliştirebileceklerini incelemek amaçlanmıştır. Bu çalışma, nitel bir araştırma olarak yürütülmüştür. Verileri toplamak için araştırmacılar tarafından öğretmen adaylarının sağlık ve iyi olma hallerine yönelik algılarını ve bu alanda sahip oldukları bilgileri uygulamalarına nasıl yansıttıklarını belirlemek için bir görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formuyla toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının sağlığı fiziksel ve duygusal boyutu ile ve iyi olma halini ise zihinsel boyutu ile algıladıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, sahip oldukları sağlık ve iyi olma haline ilişkin bilgileri uygulamalarında çok düşük bir düzeyde uyguladıkları belirlenmiştir.

Keywords

Sağlık, İyi Olma Hali, Okul Öncesi Eğitim, Öğretmen Adayları, Sağlık Algısı

Read: 1,054

Download: 368