SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKULDIŞI ETKİNLİK KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ METAFORLARIN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF TEACHER CANDIDATES’ METAPHORS THAT THEY LOADED TO OUTDOOR ACTIVITY CONCEPT

Author : Yücel ÖKSÜZ -- Ceren ÇEVİK KANSU
Number of pages : 53-65

Abstract

Temel amacı, sınıf öğretmeni adaylarında okul dışı etkinlik kavramının incelenmesi olan bu çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının okul dışı etkinliğe ilişkin geliştirdikleri metaforlar incelenmiştir. Araştırmaya Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi programında 4. sınıfta öğrenim gören toplam 127 öğretmen adayı katılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu bir görüşme formu hazırlanmış; görüşme formunda öğretmen adaylarından “Okul dışı etkinlik…….gibidir; çünkü…….” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler ile içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının okul dışı etkinlik kavramına ilişkin olarak toplam 75 metafor ürettikleri görülmüş; okul dışı etkinlik kavramına ilişkin olarak “temel ihtiyaç, kalıcılık, hayata açılan yol, karmaşık bir süreç, rahatlama ve sosyal etkinlikler bütünü” kategorileri oluşturulmuştur. Temel ihtiyaçlar kategorisinde, yaşamsal ihtiyaçlar ve sevgi temalarına; kalıcılık kategorisinde, kalıcı öğrenme, ödül gibi metaforlara; hayata açılan yol kategorisinde, bağımsızlığa kavuşma ve sosyalleşme temalarına; karmaşık bir süreç kategorisinde yapboz, zaman gibi metaforlara; rahatlama kategorisinde, nefes alma ve teneffüs temalarına ve sosyal etkinlikler bütünü kategorisinde, spor, sanat ve gezi faaliyetleri temalarına yer verildiği görülmüştür. Sonuç olarak öğretmen adaylarının okul dışı etkinlik kavramına ilişkin algılarının genelde olumlu olduğu fakat yapılabilecek etkinlik önerilerinin birbirine benzer olduğu ortaya çıkmıştır. Kendi eğitimleri boyunca yaptıkları ve şuan için önerdikleri etkinliklerin tamamen hayatın kendisi olması gerektiği üzerinde durmuşlar yaşamdan bağımsız olamayacağını belirtmişlerdir.

Keywords

Öğretmen Adayı, Okul Dışı Etkinlik, Metafor

Read: 1,117

Download: 376