SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKULDIŞI ETKİNLİK KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ METAFORLARIN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 53-65
Year-Number: 2014- 29

Abstract

Temel amacı, sınıf öğretmeni adaylarında okul dışı etkinlik kavramının incelenmesi olan bu çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının okul dışı etkinliğe ilişkin geliştirdikleri metaforlar incelenmiştir. Araştırmaya Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi programında 4. sınıfta öğrenim gören toplam 127 öğretmen adayı katılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu bir görüşme formu hazırlanmış; görüşme formunda öğretmen adaylarından “Okul dışı etkinlik…….gibidir; çünkü…….” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler ile içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının okul dışı etkinlik kavramına ilişkin olarak toplam 75 metafor ürettikleri görülmüş; okul dışı etkinlik kavramına ilişkin olarak “temel ihtiyaç, kalıcılık, hayata açılan yol, karmaşık bir süreç, rahatlama ve sosyal etkinlikler bütünü” kategorileri oluşturulmuştur. Temel ihtiyaçlar kategorisinde, yaşamsal ihtiyaçlar ve sevgi temalarına; kalıcılık kategorisinde, kalıcı öğrenme, ödül gibi metaforlara; hayata açılan yol kategorisinde, bağımsızlığa kavuşma ve sosyalleşme temalarına; karmaşık bir süreç kategorisinde yapboz, zaman gibi metaforlara; rahatlama kategorisinde, nefes alma ve teneffüs temalarına ve sosyal etkinlikler bütünü kategorisinde, spor, sanat ve gezi faaliyetleri temalarına yer verildiği görülmüştür. Sonuç olarak öğretmen adaylarının okul dışı etkinlik kavramına ilişkin algılarının genelde olumlu olduğu fakat yapılabilecek etkinlik önerilerinin birbirine benzer olduğu ortaya çıkmıştır. Kendi eğitimleri boyunca yaptıkları ve şuan için önerdikleri etkinliklerin tamamen hayatın kendisi olması gerektiği üzerinde durmuşlar yaşamdan bağımsız olamayacağını belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

In this study, the main purpose is examination of the outdoor activity concept’s meaning in classroom teacher candidates’ mind and related metaphors that developed by the classroom teacher candidates are researched. To this research, 127 teacher candidates who are studying as seniors in Bayburt University Faculty of Education, Primary School Department, Classroom Teacher Education Program participated. While collecting data, an open ended question form is developed by researchers and teacher candidates asked to complete the sentence ‘Outdoor activity is like that ………………………..; because ……………………..’ Descriptive statistics and content analysis technique is used while analyzing the collected data. At the end of the study; it is seen that teacher candidates produced 75 metaphors related with outdoor activity concept and categories are formed like ‘basic needs, persistency, a road to life, a confusing process, integrity of relief and social activities. In basic needs category, metaphors like vital needs and love; in persistency category, metaphors like permanent learning and prize; in road to life category , metaphors like reaching independence and being social ; in a confusing process category, metaphors like jigsaw and time; in relief category, themes like breathing and break times; in integrity of social activities category, themes like sport, art and travel organizations are seen to be mentioned. As a result, it came out that teacher candidates’ perceptions about outdoor activities are positive in general but their suggestions about possible activities are the same. The classroom teacher candidates stated that activities that they do along their education life and they suggest should be completely related with real life.

Keywords