ONLİNE MÜŞTERİ DENEYİMİNİN GÜVENE ETKİSİ: ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPAN TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE IMPACT OF ONLINE CUSTOMER EXPERIENCE ON TRUST: A RESEARCH ON CONSUMER SHOPPING ONLINE

Author : Gülizar AKKUŞ -- T. Şükrü YAPRAKLI - Çetin AKKUŞ
Number of pages : 403-425

Abstract

Bilgisayar teknolojilerindeki gelişme, günlük hayatı büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. İnternet, gereksinimleri katlanarak büyüyen insan ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir aracı konumuna gelmiştir. Bu sayede insanların istedikleri her an alışveriş yapabilmeleri ve aracılar ortadan kalktığı için daha uygun maliyetle satın alım yapabilmeleri gibi birçok avantaj ortaya çıkmıştır. Fakat özellikle internet üzerinden alışveriş yapan bireylerin güven problemi yaşadığı da gözlemlenmektedir. Bu problemler yaşanan deneyimler sonucu ortadan kalkmakta ya da daha büyük bir önyargıya sebebiyet vermektedir. Bu çalışmada online alışveriş yapan bireylerin yaşadığı deneyimlerin güveni etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Erzurum ilinde yaşayan ve online alışveriş yapan 18 yaş ve üstü bireyler araştırmanın evrenini oluşturmakta olup, kolayda örnekleme yöntemi ile toplam 460 anket formu dağıtılmıştır. Eksik doldurulan anketlerin elenmesi sonucu toplam 440 anket değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin analizi için SPSS 20.0 paket programından yararlanılmıştır. Yapılan regresyon analizi neticesinde, BDD için online müşteri deneyimi öncüllerinin (etkileşim hızı, televarlık, zorluk, beceri) bilişsel-deneyimsel durum üzerinde anlamlı ve pozitif etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Aynı şekilde, DDD için online müşteri deneyimi öncüllerinin (algılanan kontrol, estetik, algılanan fayda) duyuşsal-deneyimsel durum üzerinde anlamlı ve pozitif etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, bilişsel-deneyimsel durum (akış) ve duyuşsal-deneyimsel durumun güven (dürüstlük, yetenek, yardımseverlik) üzerinde anlamlı ve pozitif etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında kurulan tüm hipotezler kabul edilmiştir.

Keywords

Müşteri Deneyimi, Online Müşteri Deneyimi, Akış, Online Güven, e-Perakendecilik

Read: 646

Download: 206