ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Author:

Number of pages: 569-584
Year-Number: 2014- 30

Abstract

Bir ülkede eğitim kalitesi artırılmak isteniyorsa eğitimin her kademesinde, söz konusu hizmeti sunan ve bu hizmetten yararlanan her bireyin gelişimine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Öğretmenin sadece bir öğretici olmaktan çıktığı günümüzde, öğretmenin iyi bir lider olması gerekmektedir. Eğitim sektörünün en önemli mimarı öğretmendir ve bu nedenle eğitim fakülteleri ne kadar nitelikli olursa yetişen öğretmenler de ülke kalkınmışlığına o kadar katkı sağlayacaktır. Geçmişten günümüze bakıldığında, öğretmen yetiştirmede ortaya konulan ve uygulanan ölçütlerin çoğu zaman karmaşık ve çelişkili olduğu, yeterli olmadığı görülmektedir. Öğretmen yetiştirme sisteminin tüm bileşenlerinin, sürekli bir değerlendirme süreci içinde sorgulanması ve bugünün ve geleceğin gerektirdiği nicelik ve nitelikte öğretmen yetiştirmek için sürekli iyileştirilmesi gerekmektedir. Öğretmenlik mesleği açısından en önemli sorunlardan birisi öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimleri sürecinde etkin bir şekilde yetiştirilmesidir. Bu çalışma öğretmen adaylarının, öğretmen yetiştirme ile ilgili görüşlerini ortaya çıkarmak, öğrencilerin memnuniyetini artırıcı adımlar atılması konusunda öneriler sunmamıza olanak sağlarken; diğer yandan eğitim fakültelerinin daha niteliksel bir yapı kazanması konusunda da yeni öneriler ortaya koyabilir. Bu çalışma, öğretmen adaylarının, öğretmen yetiştirme ile ilgili düşüncelerini ve beklentilerini saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi‘nin beş farklı Ana Bilim Dalında dördüncü sınıfta okumakta olan 50 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya ilişkin veriler, beş adet açık uçlu sorudan oluşan yapılandırılmış mülakat formu kullanılarak elde edilmiştir. Veri toplama aracının geliştirilmesinde sırasıyla izlene yol şöyledir; Öncelikle öğretmen görüşlerini belirlemek üzere sekiz adet mülakat sorusu hazırlanmış ve iki uzman görüşüne sunulmuştur. Uzmanların her soruya verdiği puanların Cohen Cappa katsayısı (K=0,83) hesaplanarak mülakat formu beş sorudan oluşan son şekline dönüştürülmüştür. Cohen`in kappa katsayısı, iki değerleyici arasındaki karşılaştırmalı uyuşmanın güvenirliğini ölçen bir istatistik yöntemidir. Yapılandırılmış mülakat türündeki bu ölçme envanteri Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dördüncü sınıfta okumakta olan, Türkçe Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgisi Öğretmenliği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim dallarında 10‘ar öğret

Keywords

Abstract

In order to increase the quality of education in a country, an effort should be launched for the improvement of every in

Keywords