ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNE YÖNELİK İLGİLERİ
SCIENCE CAMP APPLICATION MADE OF HIGH SCHOOL STUDENTS FOR ENGINEERING SCIENCE INTERESTS

Author : Hatice YALÇIN -- Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLU - Seçkin AKIN - Savaş SÖNMEZOĞLU
Number of pages : 135-153

Abstract

Bu çalışmada TÜBİTAK 4004 doğa eğitimi ve bilim okulları projeleri kapsamında gerçekleştirilen “Biz Kimiz: Geleceğin Mühendisleriyiz Bilim Kampı” projesinin öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Kontrol grupsuz ön test-son test modeli kullanılarak yapılan çalışmada 10. sınıfa devam eden 20 öğrenci ve 11. sınıfa devam eden 20 öğrenci (N=40) çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Kampta öğrencilere farklı mühendislik bölümleri tanıtılmış, laboratuar çalışmaları ve ilgi çeken deneyler yapmaları sağlanmıştır. “Kendi Robotunu Kendin Yap”, “Web Sayfamı Yapıyorum”, “Kendi DNA’mı Görüyorum”, “Elmadan Cips Olur mu?”, “Güneş Pilimi Kendim Yapıyorum”, “Nano Malzemeyi Görüyorum”, “CNC Tezgâhında Adımı Yazıyorum” etkinlikleriyle mühendisliğin farklı bölümlerini yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri sağlanmıştır. Ayrıca capoeira, ebru çalışması, fabrika ve atölye gezileri, hareketlendirici sosyal oyunlar, akıl ve zeka oyunları da dahil edilerek program zenginleştirilmiştir. Veri toplama aracının yapı geçerliliği ve faktör analizi yapılmış, Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.83 olarak bulunmuş ve veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda katılımcıların, mühendislik bölümlerine yönelik ilgilerinin ve bilimsel tutumlarının kamp sonrasında anlamlı derecede arttığı tespit edilmiştir. Katılımcıların %96.2’i projeyi genel olarak “çok iyi”, %3.8’i ise “iyi” ifadeleriyle değerlendirmiştir. Çalışmada öğrencilerin büyük çoğunluğunun kamp et¬kinliklerini beğendikleri, mühendislik ile ilgili bölümlere ilgilerinin arttığı, kampın, öğrencilerin bilimsel bilgileri öğrenmeye yönelik öz güvenlerini artırıcı bir etkiye de sahip olduğu, kamp süresince eğlenerek öğrendiklerinde mühendisliğe ilgilerinin arttığı ortaya konmuş ve değerlendirmeler detaylı olarak sunulmuştur.

Keywords

Bilim Kampı, Geleceğin Mühendisleri, Etkinlik

Read: 1,145

Download: 385