ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNE YÖNELİK İLGİLERİ

Author :  

Year-Number: 2014- 27
Language : null
Konu : Bilim Kampı ile Eğitim
Number of pages: 135-153
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada TÜBİTAK 4004 doğa eğitimi ve bilim okulları projeleri kapsamında gerçekleştirilen “Biz Kimiz: Geleceğin Mühendisleriyiz Bilim Kampı” projesinin öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Kontrol grupsuz ön test-son test modeli kullanılarak yapılan çalışmada 10. sınıfa devam eden 20 öğrenci ve 11. sınıfa devam eden 20 öğrenci (N=40) çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Kampta öğrencilere farklı mühendislik bölümleri tanıtılmış, laboratuar çalışmaları ve ilgi çeken deneyler yapmaları sağlanmıştır. “Kendi Robotunu Kendin Yap”, “Web Sayfamı Yapıyorum”, “Kendi DNA’mı Görüyorum”, “Elmadan Cips Olur mu?”, “Güneş Pilimi Kendim Yapıyorum”, “Nano Malzemeyi Görüyorum”, “CNC Tezgâhında Adımı Yazıyorum” etkinlikleriyle mühendisliğin farklı bölümlerini yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri sağlanmıştır. Ayrıca capoeira, ebru çalışması, fabrika ve atölye gezileri, hareketlendirici sosyal oyunlar, akıl ve zeka oyunları da dahil edilerek program zenginleştirilmiştir. Veri toplama aracının yapı geçerliliği ve faktör analizi yapılmış, Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.83 olarak bulunmuş ve veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda katılımcıların, mühendislik bölümlerine yönelik ilgilerinin ve bilimsel tutumlarının kamp sonrasında anlamlı derecede arttığı tespit edilmiştir. Katılımcıların %96.2’i projeyi genel olarak “çok iyi”, %3.8’i ise “iyi” ifadeleriyle değerlendirmiştir. Çalışmada öğrencilerin büyük çoğunluğunun kamp et¬kinliklerini beğendikleri, mühendislik ile ilgili bölümlere ilgilerinin arttığı, kampın, öğrencilerin bilimsel bilgileri öğrenmeye yönelik öz güvenlerini artırıcı bir etkiye de sahip olduğu, kamp süresince eğlenerek öğrendiklerinde mühendisliğe ilgilerinin arttığı ortaya konmuş ve değerlendirmeler detaylı olarak sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine the effects of the project "Who We Are: We Are Engineer of Future, Science Camp" which was carried out within the scope of the projects of nature education and science schools in 4004 TUBITAK on students. 20 students in 10 th grade and 20 students in 11th grade (n=40) were determined as the study group in the study which was done using by test model and without a control group. In the camp, different engineering departments introduced to the students and the opportunity of laboratory workings and attractive experiments were provided to them. The learning was provided by doing and experiencing the different parts of the engineering with the activities as "Do Your Own Robot", "I am Creating My Website", " I see my own DNA", "Could the chips be made from an Apple?", " I Am Doing My Sun Battery by Myself", "I see Nano Material", "I am Writing My Name In CNC Lathe ". Beside the program was enriched by including the capoeira, the marbling work, trips of the factories and workshops, rousing social games and the mind and mental games. The construct validity and factor analyzes were made, the parameter of Cronbach's alpha reliability was found as 0.83 and the data were analyzed in SPSS program. As a result of the data analyze, the interest and scientific attitudes of the attendents about engineering departmants increased soulfully. The 96.2% of the attendants were evalauted the project generally as ‘’very good’’, and the 3.8 % of the attendants were evaluated as ‘’good’’. In the study, it has been revealed that the majority of students liked the camp activities, their interest about engineering departments increased, the camp had an effect on increasing the students’ self confidence and students’ interest about engineering has increased because of they learn by having fun and the evaluations were prsesented in detail.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics