GÜZEL SANATLAR LİSELERİ KEMAN ÖĞRENCİLERİNİN SÜSLEMELERİN AÇILIMLARIYLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2014- 28
Number of pages: 23-38
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Liseleri keman ders kitaplarında yer alan süslemelerin açılımlarıyla ilgili öğrencilerin bilgi düzeylerini ortaya çıkarmak ve Güzel Sanatlar Liselerinde yürütülmekte olan keman derslerinin süslemeler konusu açısından daha işlevsel bir yapıya ve işlerliğe kavuşturulmasına katkıda bulunmaktır. Araştırmanın yürütülmesinde betimsel yönteme dayalı bir desen kullanılmıştır. Veri toplamak amacı ile literatür tarama, anket ve bilgi testi yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma örneklemini oluşturan Güzel Sanatlar Liselerinin rastlamsal şekilde belirlenmesinde, okulların mezun vermiş, farklı coğrafi bölgelerden ve keman ders kitaplarını kullanıyor olmaları göz önünde tutulmuştur. Araştırmanın örneklemini Ankara, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Muğla, Samsun, Malatya, Gaziantep, Mersin, Hatay ve Diyarbakır illerinde bulunan Güzel Sanatlar Lisesi 11. ve 12. sınıflarda öğrenim gören 168 keman öğrencisi oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri için SPSS 17.0 paket programından yararlanılarak, tanımlayıcı istatistiksel metotlar (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma), hipotez testleri olarak parametrik testlerden T-Testi, One-Way Anova testi kullanılmıştır. Araştırmada yapılan çözümlemeler sonucunda, keman eğitimi ders kitaplarında, 11. sınıflarda öğretimine başlanan tril, çarpma (uzun çarpma- kısa çarpma), mordan (alt mordan- üst mordan), grupetto ve vuruş sonrası süsleme notalarının kullanıldığı belirlenmiştir. Uygulanan bilgi testiyle, öğrencilerin süslemelerin açılımlarıyla ilgili bilgi düzeyleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin büyük bir kısmının, süsleme sembol ve işaretlerinin açılımını bilmedikleri, açılımı en çok bilinen süslemenin tril, en az bilinen süslemenin ise grupetto olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular göz önünde bulundurularak, Güzel Sanatlar Liselerindeki keman eğitiminin içerisinde yer alan süslemelere ilişkin konuların ve öğretim yöntemlerinin gözden geçirilmesi ve düzenlenmesine dikkat çekilmiş, konu ile ilgili çalışmalar yapılması hususunda önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to find out the which take place in violin text books in Fine Arts High Schools and to contrubute to violin lessons which are being implemented in Fine Ars High Schools to be more functional and doable in terms of ornaments. For the implementation of the study a design based on depical method has been used. In purpose of compiling data, literature screening, questionnaire and inquiry test methods have been used. In study samples of randomly chosen Fine Arts High Schools, the graduates of these schools coming from differents cographical areas and their using these vıolin text boks have been taken into consideration. The samples of the study were consisted of 168 students studying violin in Fine Arts High Schools in Ankara, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Muğla, Samsun, Malatya, Gaziantep, Mersin, Hatay and Diyarbakır provinces. For the statistichal assesment of the data obtained, by using SPSS 17.0 package programme, defining statistical methods (number ,persentage, average, standard deviation ), hypotheszis tests, T-Test which is one of the paramedic test and One-Way Anova test have been used After the assesments made in the study, it has been found out that tril, appogiatura (long appoggiatura-short appoggiatura), mordent (upper mordent-lower mordent), grupetto (turn) and ornament notes after beat which are supposed to be taught in the 11th grade have been used in the violin text boks. By applying inquiry test, the knowledge levels of the students about the execute ornaments have been found out. It has been concluded that most of the students didn’t know the ornaments symbols and signs, the most known execute ornament was tril and the least known was grupetto. By taking these findings into account, the subject and methods used regarding the violin lesson in Fine Arts High Schools should be revised and arranged and it has been advised to carry out studies about the topic.

Keywords