OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN VE EĞİTİM DENETMENLERİNİN DENETMEN TUTUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ,
EXAMINATION OF PRESCHOOL TEACHERS’ AND SUPERVISORS’ OPINIONS RELATED TO SUPERVISOR ATTITUDES

Author:

Number of pages : 1-19

Abstract

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin ve eğitim denetmenlerinin, okul öncesi eğitim etkinliklerinin denetim süreçlerinde denetmen tutumlarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Tarama modeli kullanılan bu çalışmada veriler, uzmanların görüşleri alınarak ve literatür taranarak geliştirilen “Okul Öncesi Eğitim Etkinliklerinin Denetim Süreçlerinde Denetmen Tutumları Anket Formu-öğretmenler için” (OÖEEDSDTAFÖ)” ve “Okul Öncesi Eğitim Etkinliklerinin Denetim Süreçlerinde Denetmen Tutumları Anket Formu-denetmenler için” (OÖEEDSDTAFD)” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın geçerlilik ve güvenirlik testleri yapılmıştır. Anketin cronbach’s alpha katsayısı OÖEEDSDTAFÖ için ,96; OÖEEDSDTAFD formu ,79 olarak bulunmuştur. Çalışmanın örneklemini, rastgele örneklem ile seçilen, İstanbul Avrupa Yakası’ndaki Fatih, Beylikdüzü, Avcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Güngören ve Esenler ilçelerindeki anaokullarında görevli 124 öğretmen ve bu okulları denetleyen 43 eğitim denetmeni oluşturmaktadır. Araştırmada toplanan veriler, okul öncesi öğretmenleri ve eğitim denetmenlerinin, okul öncesi eğitim etkinliklerinin denetim süreçlerinde denetmen tutumlarına ilişkin görüşlerini belirlemek için aritmetik ortalama ve standart sapma ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları; denetmen tutumlarına ilişkin, okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin “çok az katılıyorum” ( =2,22); denetmenlerin ise; “kesinlikle katılıyorum” ( =2,87) düzeyinde olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine preschool teachers’ and supervisors’ opinions related to supervisor attitudes in supervision processes of preschool education activities. In this study survey model was used and the data was collected through “Supervisor Attitudes In Supervision Processes of Preschool Education Activities Survey Form (for teachers)” (SAISPOPAFT) and “Supervisor Attitudes In Supervision Processes of Preschool Education Activities Survey Form (for supervisor)” (SAISPOPAFS) developed by getting authority views and reviewing the litearature. The validity and reliability tests of SAISPOPAFT and SAISPOPAFS were calculated. The cronbach’s alpha was found as ,97 for SAISPOPAFT and ,79 for SAISPOPAFS. The sample of the study selected by random sampling is composed of 124 teachers working in kindergartens in the seven central districts which are Fatih, Beylikdüzü, Avcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Güngören, Esenler located in The European Side of Istanbul Province and 43 supervisors who had supervised these schools. The collected data was analyzed through average level and standart deviation to identify preschool teachers’ and supervisors’ opinions regarding supervisor attitudes in the supervision processes of preschool education activities. The results of the research indicated that supervisors’ opinions in survey were at “totally agree” level ( =2,87) while preschool teachers’ opinions were at “partially agree” level ( =2,22) about supervisor attitudes in processes of supervision.

Keywords