OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN VE EĞİTİM DENETMENLERİNİN DENETMEN TUTUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF PRESCHOOL TEACHERS’ AND SUPERVISORS’ OPINIONS RELATED TO SUPERVISOR ATTITUDES

Author : Bahar DOĞAN -- Rengin ZEMBAT
Number of pages : 1-19

Abstract

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin ve eğitim denetmenlerinin, okul öncesi eğitim etkinliklerinin denetim süreçlerinde denetmen tutumlarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Tarama modeli kullanılan bu çalışmada veriler, uzmanların görüşleri alınarak ve literatür taranarak geliştirilen “Okul Öncesi Eğitim Etkinliklerinin Denetim Süreçlerinde Denetmen Tutumları Anket Formu-öğretmenler için” (OÖEEDSDTAFÖ)” ve “Okul Öncesi Eğitim Etkinliklerinin Denetim Süreçlerinde Denetmen Tutumları Anket Formu-denetmenler için” (OÖEEDSDTAFD)” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın geçerlilik ve güvenirlik testleri yapılmıştır. Anketin cronbach’s alpha katsayısı OÖEEDSDTAFÖ için ,96; OÖEEDSDTAFD formu ,79 olarak bulunmuştur. Çalışmanın örneklemini, rastgele örneklem ile seçilen, İstanbul Avrupa Yakası’ndaki Fatih, Beylikdüzü, Avcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Güngören ve Esenler ilçelerindeki anaokullarında görevli 124 öğretmen ve bu okulları denetleyen 43 eğitim denetmeni oluşturmaktadır. Araştırmada toplanan veriler, okul öncesi öğretmenleri ve eğitim denetmenlerinin, okul öncesi eğitim etkinliklerinin denetim süreçlerinde denetmen tutumlarına ilişkin görüşlerini belirlemek için aritmetik ortalama ve standart sapma ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları; denetmen tutumlarına ilişkin, okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin “çok az katılıyorum” ( =2,22); denetmenlerin ise; “kesinlikle katılıyorum” ( =2,87) düzeyinde olduğunu göstermektedir.

Keywords

Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Öğretmeni, Denetim, Denetmen

Read: 1,182

Download: 399