İKİ FARKLI TEK TİPLEŞTİRİCİ MEKANİZMAYA TEPKİ OLARAK İKİ FARKLI SOSYAL HAREKET: MEKSİKA, CHİAPAS’DA ZAPATİSTA HAREKETİ İLE TÜRKİYE’DE KÜRT HAREKETİNİN KARŞILAŞTIRMALI OKUMASI
TWO DIFFERENT MOVEMENTS AS A RESPONSE TO TWO DIFFERENT HOMOGENIZING MECHANISMS: A COMPARATIVE READING OF THE KURDISH MOVEMENT IN TURKEY AND ZAPATISTA MOVEMENT IN CHIAPAS, MEXICO

Author : Alper ÇAKMAK
Number of pages : 387-401

Abstract

Bu makale Türkiye’de ulus devlet oluşturma ve Meksika’da küreselleşme sürecinin tek tipleştirici etkilerine karşı, her iki ülkenin belirli iki bölgesinde ortaya çıkan iki farklı sosyal hareketi ele almaktadır. Bir yandan, Türkiye’de öne çıkan tek tipleştirici etmen ulus devlet oluşturma mekanizmaları olarak ele alınırken, öte yandan girift ilişki içinde bulunan kurumsal liberalizm, küreselleşme ve bölgeselcilik, orijinal (alt) kimliklerin ve uzun zamandır korunmayı başarmış yörelerin tacize uğramasına ön ayak olmaları bakımından ele alınmaktadır. Bölgeselciliğin küreselleşmeye ayak uydurma mekanizması olarak ele alınması ile, küreselleşme ve bölgeselcilik arasındaki iç içe ilişkiyi anlayabilmek için genel bir literatür taraması yapılmış ve makalenin ilk bölümlerine yansıtılmıştır. Zapatista gibi bir hareketin ortaya çıkışını ve var olan sistemik yapıya karşı başkaldırısını daha iyi anlayabilmek için, bu hareketin ortaya çıktığı alt yapının genel bir çerçevesi küreselleşme ve bölgeselcilik açısından farklı ekollere ait akademisyenlerin şimdiye kadar ortaya koydukları düşünceler çerçevesinde ön plana çıkarılarak ortaya konulmaktadır. Bu iki sosyal hareketin ortaya çıktığı alanlarda tek-tipleştirici güçler ile mücadele argümanının ortaya konulması bakımından, her iki hareketin de kısa bir arka planı bu karşılaştırmalı konunun gerektirdiği ölçüde ortaya konulmuştur. . Türkiye’deki Kürt hareketi ile Meksika’daki Zapatista hareketinin diğer alt kimliklerin kendini ifade etmesi için açtığı yollar ise karşılaştırmalı bir dille ortaya konulacaktır. Bu iki Marksist hareketin karşılaştırmalı okuması, her iki hareketin dolaylı ya da direkt olarak bulundukları ülkelerdeki demokratikleşmeye sağladıkları katkıların ortaya konulabilmesi açısından ele alınmıştır.

Keywords

Kürt Hareketi, Zapatista, Bölgeselcilik, Demokratikleşme, Sivil Toplum, Kimlik

Read: 691

Download: 224