KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞINDA MUHASEBENİN YERİ VE ÖNEMİ: TRB1 BÖLGESİNDE YAPILAN BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2014- 28
Number of pages: 207-223
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kurumsallaşma ya da Kurumsal Yönetim Kavramı gün geçtikçe önemi artan bir yapı olarak iş dünyasında yerini almaktadır. Kurumsal yönetimin işletmelerin yönetimlerinde önemli değişikliklere neden olduğu bilinmektedir. Bu değişiklikler öncelikle, işletmede uygulanan bilgi sisteminde ve muhasebe uygulamalarında kendini göstermektedir. Muhasebe uygulamalarının kurumsal özellikleri, bilgi ve raporlama sisteminde ortaya çıkmakta ve bu bilgilerin güvenilir, kolay anlaşılabilir ve ulaşılabilir olması önem taşımaktadır. Kurumsal yönetimin temel bileşenleri olan şeffaflık, hesap verebilirlik, eşitlik ve sorumluluk kavramları sadece işletme yönetim kültürü açısından değil, kamu yönetimi alanında da etki ve öneme sahip konulardandır. Kurumsal Yönetimin sağlıklı bir şekilde uygulanmasında muhasebe meslek mensuplarına önemli roller düşmektedir. Meslek mensupları görevlerini kanunlar çerçevesinde yaparken, bunlar aynı zamanda kurumsal yönetimin uygulanmasına da zemin oluşturmaktadırlar. Günümüzde, Kurumsal yönetim sadece büyük işletmeler için değil aynı zamanda KOBİ’ler açısından da büyük bir önem arz etmeye başlamıştır. Özellikle işletmelerin sürekliliği, sermayenin halka açılması ve yeni ortaklar alınarak işletmelerin ve iş hacimlerinin büyütülmesi gibi unsurlar kurumsallaşmanın farkındalığını oluşturmuş ve işletmelerin bu alana daha fazla eğilim göstermelerine yol açmıştır. Çalışmamızın kapsamını; TRB1 bölgesinde üretim alanında faaliyet gösteren işletmeler oluşturmuştur. İşletmelerde kurumsal yönetim anlayışı, muhasebe fonksiyonunu yerine getiren bağımlı ve bağımsız meslek mensuplarına yüz yüze anket yapılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Çıkan sonuçlar meslek mensuplarının kurumsal yönetimin farkındalığı içerisinde oldukları ve kurumsal yönetim kavramlarına yoğun şekilde katılımlarının olduğunu ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

Institutionalization or the Concept of Corporate Governance takes it place in the business World as a being the importance of which increases day by day. It is known that the corporate governance has caused important changes in the managements of the establishments. These changes are primarily seen in the information system and accounting applications applied in the establishment. The modern features of the accounting applications appear in the information and reporting system and it is important that the information is reliable, comprehensible and accessible. The basic components of Corporate Governance, transparency, accountability, equality and responsibility concepts are not only important in terms of the culture of the establishment management but also they have the effect and importance on the area of public administration. The people working in the field of accounting have important roles for the healthy application of Corporate Governance. As the members of this profession do their jobs within the frames of law, they also form the basis for the application of corporate governance. Today, corporate governance is not only important for the big businesses, but also it has importance for the small and medium sized enterprises. Especially, such factors as the continuity of the businesses, the public offering of the capital and the enlargement of the businesses and their turnover by taking new partners have raised awareness of institutionalization and have caused the businesses to incline on this field more. The scope of the study consists of the businesses operating in the field of production in TRB1 area. The corporate governance understanding of the businesses are carried out by the face-to-face surveys with the dependent and independent members of the profession doing the accounting in the businesses. The results have shown that the employees are aware of the corporate governance and they have a keen participation in the concepts of corporate governance.

Keywords