MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği

Author:

Year-Number: 2014- 28
Number of pages: 525-535
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören müzik öğretmeni adaylarının problem çözme becerileri incelenmeye çalışılmıştır. Etkili problem çözme becerilerine sahip olan bireylerin olmayanlara göre daha başarılı oldukları ve karşılaştıkları sorunların üstesinden daha hızlı şekilde gelebildikleri bilinmektedir. Her ortamda olduğu gibi eğitim-öğretim ortamlarında da karşılaşılan ve çözülmesi gereken birçok problem bulunmaktadır. Edinecekleri mesleğin gereği olarak, öğretmen adaylarından etkili problem çözme becerilerine sahip olmaları beklenmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı çalışma grubunda yer alan müzik öğretmeni adaylarının problem çözme becerilerinin sınıf, cinsiyet ve mezun olunan lise türü değişkenleri açısından incelenmesidir. Çalışmanın veri toplama aracı 1982 yılında Heppner ve Peterson tarafından geliştirilen ve 1993 yılında Şahin, Şahin ve Heppner tarafından Türkçe’ ye uyarlanıp geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olan “Problem Çözme Envanteri” dir. Envanter yardımı ile elde edilen veriler, SPSS(Sosyal Bilimler için İstatiksel Paket Programı) ile analiz edilmiş ve testlerde anlamlılık düzeyi p

Keywords

Abstract

In this study, candidate music teachers’ -studying in Karadeniz Technical University- problem-solving skills were tried to be examined. It is known that in

Keywords