FARKLI KARİYER EVRESİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL YÖNETİCİSİNİN YETERLİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2014- 28
Language : null
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 495-512
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Diğer tüm örgütler gibi okullar da yöneticilerin yönetim süreçlerinde gösterdikleri beceri ve yeterliklerden etkilenmektedir. Okul yöneticilerinin belli başlı yönetici yeterliklerine sahip olmalarının yanında, eğitim örgütlerinin özgün durumunun ortaya çıkardığı bir takım özgün yeterliklere de sahip olması gerekmektedir. Bunun yanında okul yöneticisinin bu yeterliklere sahip olması aynı zamanda okulun diğer personeli olan öğretmenler tarafından ne yeterli görüldüğü de oldukça önemlidir. Bu çalışmada okul yöneticilerinin yeterliklerinin öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012/2013 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul Büyükşehir ve farklı ilçelerden, farklı branş ve okullardan toplam 372 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen “Okul Yöneticisi Yeterlikleri Anketi” ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenlerin okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin görüşleri mesleğe giriş evresinde tamamen yeterli düzeyindeyken ilerleyen yıllar ve kariyer evrelerinde doğrusal bir biçimde yeterli değil düzeyine doğru gerilemektedir. Ayrıca büyükşehir sınırları içerisinde görev yapan öğretmenler oldukça büyük bir oranda okul yöneticilerini yeterli bulmazken, ilçe merkezindeki öğretmenler büyük oranda okul yöneticilerini orta düzeyde yeterli yada tamamen yeterli bulmaktadır. Bundan sonra yapılacak bilimsel çalışmaların bu farklılıkların anlamlılıkları üzerine odaklanacağı gibi bu farklılıkların daha iyi anlaşılmasına imkan verecek derinlemesine araştırmalar olarak tasarlanabilir. Ayrıca geleceğin potansiyel okul yöneticileri olan öğretmenlerin mesleğe giriş evresinden başlayarak mesleki gelişimlerinin desteklendiği ortamların sağlanmasına imkan verilmelidir. Bu şekilde öğretmenlerin hem okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin olumlu düşünceleri hem de mesleki gelişime duydukları ihtiyaç canlı tutulmuş olacaktır.

Keywords

Abstract

Schools are open to the effects of principles competency and skills in management process just like the other organizations. Principles need to have some unique competency and skills which educational organizations’ unique situation necessitates. By the way it is more important what teachers’ opinions about principles’ competency and skills because principles are expected to haunt their school staff. The aim of the study is to investigate competency of school principles according to the opinion of teachers. Study group consists of 372 teachers into different career phases and working in İstanbul in 2012-2013 academic year. The data are collected with “Questionnaire of Principles Competency” developed by the researchers. The results indicate that in the first phases teachers’ opinions about their principles are totally sufficient but in the latter phases their opinions decrease fractionally. By the way teacher who work for the schools in the downtown, don’t find their principles competency sufficient but the teachers who work for the schools in the county find their principles’ competency more sufficient than the former one. According to the result, future studies should focus on the significance of these differences. And more empirical researches which present data thoroughly are needed. As presumptive nominees for school principle, teachers professional development should be supported for strengthen their beliefs on administration.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics