ÖĞRETMEN ADAYLARININ OLAY ÇEŞİTLERİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL VE İŞLEMSEL BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2014- 28
Number of pages: 465-480
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Matematiği anlamak veya anlayarak öğrenmek, öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşamlarında kullanmaları ve gelecekte karşılaşacakları problemleri çözme becerisi kazanmalarında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin matematik yapmaları için matematiği anlayarak öğrenmeleri gerekmektedir. Kavramsal öğrenmenin gerçekleşmesinde önemli zorluklar yaşanan konulardan birisi de ‘Olasılık’tır. Olasılık, matematiğin en önemli amaçlarından biri olan, bağımsız yaratıcı düşünme becerisini ve temel bir düşünme tipi olan, olasılığa dayalı düşünme becerisini geliştirmektedir. Olasılık konusunun öğretiminde karşılaşılan zorlukların giderilmesi ve öğrencilerin olasılığa dayalı düşünme becerilerinin geliştirilmesi büyük ölçüde öğretmenlerin olasılık alan bilgisi performans düzeylerine bağlıdır. Dolayısıyla öğretmenlerin olasılık konusunun işlemsel ve kavramsal yönlerini ve aynı zamanda olasılığa dayalı düşünmenin sağlayacağı kolaylıkları bilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının olay çeşitleri konusundaki kavramsal ve işlemsel bilgilerini incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin batısındaki bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Kavramsal Bilgi Testi” (KBT) ve “İşlemsel Bilgi Testi (İBT)” ile 100 öğretmen adayından toplanmış ve araştırmacı tarafından oluşturulan dereceli puanlama anahtarı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda kavramsal bilgi bağlamında adayların olay çeşitlerini açıklama ve günlük yaşamla ilişkilendirme konusunda yetersiz oldukları; işlemsel bilgi bağlamında ise olay çeşitlerine ilişkin olasılık hesabı yapmada yetersiz oldukları tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, olasılık konusunda kavram ve işlem bilgisinin etkin bir şekilde kazandırılmasına yönelik bazı öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Understanding mathematics or learning mathematics with understanding has an important role for students to gain problem solving skills and use mathematical knowledge in their daily lives. Therefore it is necessary to learn mathematics with understanding for doing mathematics. One of the subjects that there have been difficulties for conceptual understanding is ‘Probability’. Probability develops the ability of independent creative thinking, one of the most important purposes of mathematics, and it also develops the ability of probabilistic thinking. Development of students’ probabilistic thinking and dealing with the difficulties of probability teaching depends on teachers’ subject matter knowledge of probability. So, teachers should know the conceptual and procedural aspects of probability and also the advantages of probabilistic thinking. In this respect the purpose of this study was to investigate prospective teachers’ conceptual and procedural knowledge of types of events. A survey model, one of the quantitative research models, was used in this study. The study group consisted of junior and senior level prospective teachers enrolled to department of elementary mathematics education at a government university located in western Turkey. The data were collected by “Conceptual Knowledge Test” (CKT) and “Procedural Knowledge Test” (PKT) and were analyzed by the aid of a rubric developed by the researcher. The working group was of 100 prospective teachers. The findings revealed that the prospective teachers’ subject matter knowledge was generally lacking in conceptual depth and they had inadequate acquisition about types of events. According to the findings, prospective teachers were also inadequate to give real life examples of types of events. Besides, prospective teachers were inadequate in calculations for types of events. In accordance with the findings of the study, some suggestions were made for developing conceptual and procedural knowledge of probability effectively at undergraduate level.

Keywords