KİMYA DERSİNE ENTEGRE EDİLMİŞ BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 429-452
Year-Number: 2014- 30

Abstract

Fen eğitiminin amaçlarından biri öğrencilere bilimin doğasını öğretmektir. Öğretmenlerin bilim ve bilimin doğasıyla ilgili anlayışlarının, öğrencileri de etkileyeceği aşikardır. Araştırmanın amacı; doğrudan-yansıtıcı yaklaşıma dayalı ve Genel Kimya I dersi müfredatına uygun olarak hazırlanan etkinliklerin, fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğasıyla ilgili kavram yanılgılarının giderilmesine olan etkisinin belirlenmesidir. Araştırma 2008–2009 güz döneminde, İstanbul’daki bir üniversitenin birinci sınıfında verilen genel kimya I dersini alan 21 öğretmen adayıyla 8 haftada gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ön-son test deneme modeli kullanılmış olup; veriler 10 sorudan oluşan bilimin doğası hakkında görüşler ölçeği (VNOS-C), 16 sorudan oluşan bilimin doğası hakkında görüş formu (BDHGF), video ve görüşme kayıtlarıyla toplanmıştır. VNOS-C ölçeği bilimsel bilginin deneye dayalı doğası, bilimsel teoriler ve kanunlar, bilimsel bilginin değişebilir doğası, bilimsel bilginin yaratıcı doğası, bilimsel bilginin nesnel doğası, bilimde gözlem-çıkarım ilişkisi ile bilimsel bilginin sosyal-kültürel doğası boyutlarına ilişkin anlayışları ölçmeyi hedeflemektedir. VNOS-C ve BDHGF uygulama öncesi ve sonrası uygulanmıştır. VNOS-C’den elde edilen veriler içerik analiziyle, BDHGF’den elde edilen verilerse basit yüzdelik hesaplamayla değerlendirilmiştir. BDHGF, video ve görüşme kayıtlarından elde edilen veriler, VNOS-C’den elde edilen verileri desteklemek amacıyla ikincil veri aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre uygulanan öğretim tasarımı öğretmen adaylarının bilimin doğasının özellikle bilimsel bilginin değişebilir, yaratıcı ve sosyal-kültürel doğasına ilişkin boyutlarında etkili olduğunu göstermiştir.

Keywords

Abstract

One of the main goals of science education is teaching the nature of science. It is obvious that teachers’ understanding of science and nature of science will influence their students’ views of Nature of Science. The aim of this study was to determine the effectiveness of explicit nature of science activities which was embedded into General Chemistry I cource content on prospective science teachers’ misconceptions on the views of nature of science. 21 prospective science teachers who took General Chemistry I cource during academic year of 2008-2009 in a state University participated in the study and it lasted in 8 weeks. The research was a pretest-posttest single-group experimental design. Data were collected via VNOS-C survey which includes 10 open-ended question, the views about the nature of science form (BDHGF), semi-structured interviews and video records. VNOS-C aimed to assess prospective science teachers’ views of the tentative, emprical, creative-imaginative, the role of social and cultural contexts in science, theory-laden nature of scientific knowledge, scientific theories and laws, relationship of observation-inference in science. Participants were administered the VNOS-C, BDHGF at the beginning and the end of cource. VNOS-C scale was evaluated according to “content analysis”, the results of BDHGF was evaluated with basic percentage calculation. The data from the BDHGF, video records and interviews were used to support the existing results. Conclusions of study showed that natüre of science teaching was effective in developing prospective teachers’ understandings of some of the nature of science aspects such as tentative and imaginative-creative and socio-cultural embededness.

Keywords