TÜRK DİLİ ÇALIŞMALARINDA TERİM SORUNU: BİR DURUM ÇALIŞMASI
THE TERM PROBLEMS IN TURKISH LANGUAGE FRAMEWORK: A CASE STUDY

Author : Mehmet GÜRLEK -- Mesut ŞEN
Number of pages : 189-200

Abstract

Terimi, “Bilim dallarının, sanat ve meslek kollarının kavramlarını karşılayan, anlamları sınırlı özel sözler.” olarak tanımlar ve normal kelimelerden ayırırız. 1930 yılına kadar terimlerimiz doğu kökenli kelime ve eklere dayanmaktaydı. Cumhuriyet döneminde yabancı kelimelere dayanan bu terimlerin yerine Türkçe terimlerin kullanılması konusunda hızlı ve radikal adımlar atılmıştır. Türk Dilinin incelenmesi ve öğretilmesi sırasında yüksek bir anlatım düzeyine sahip olması, kullanılan terimlerin açık, net ve anlaşılır olmasına bağlıdır. Çünkü bir bilim dalının terimleri o bilim dalının temeli sayılır. Bir bilimsel kavrama birden çok ad vermek antlaşmayı zorlaştırdığı gibi bilimsel gelişmeyi de engeller. Bugün yükseköğretimde Türkoloji alanında ciddi mesafe almış olsak da çözüm bekleyen bazı sorunların olduğu bir gerçektir. Bugün çözüm bekleyen sorunlardan biri de terim sorunudur. Biz bu çalışmamızda yükseköğretimde Türkoloji alanında kullanılan terimleri inceleyeceğiz. Bu alanda yazılmış ve akademisyenlerimiz arasında kabul gören gramer kitaplarımızda kullanılan dilbilgisi terimlerini verecek ve farklılıkları tespit edeceğiz. Bu farklılıkların öğrencide ve öğretimde oluşturduğu aksaklıklar üzerinde durulacaktır. Buradaki amacımız, terim üretmek, terim teklifi yapmak, terimler ile ilgili doğru/ yanlış değerlendirmesi yapmak değildir. Türkoloji terimlerinde karşımıza çıkan adlandırma problemini bir durum çalışması ile ortaya koymaktır. Bu çalışmayla; dilbilgisi alanında yükseköğretimde karşımıza çıkan terim farklılıklarında birliktelik sağlama ve belli terimlerde birleşme çalışmalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Çalışma nitel bir araştırma olup betimsel araştırma yöntemleri başlığı altında ilişkisiz tekil tarama yöntemi kullanılmıştır. Bunun amacı mevcut durumun profilini ortaya çıkarmaktadır.

Keywords

Terim, Terim Sorunu, Türk Dili, Türkoloji

Read: 1,152

Download: 362