ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE YABANCI DÜŞÜNÜRLER TARAFINDAN YAZILAN VE GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE TERCÜME EDİLEN SOSYOLOJİYE GİRİŞ MAHİYETİNDEKİ KİTAPLARIN SİSTEMATİK ANALİZİ
THE SYSTEMATIC ANALYSIS OF BOOKS REGARDING INTRODUCTION TO SOCIOLOGY WRITTEN BY FOREIGN INTELLECTUALS AND TRANSLATED TO CURRENT TURKISH LANGUAGE

Author : Ayhan DEVER
Number of pages : 67-82

Abstract

XIX. yüzyılda özellikle Batı toplumlarında var olan sorunları çözmek amacıyla Fransa’da ortaya çıkan sosyoloji bilimi, belli düşünürlerin fikirleri doğrultusunda gelişim göstermiştir. İlk ortaya çıktığı dönemlerde bir bilim dalı olarak görülmemesine karşın, zaman içerisinde sosyolojinin de kendisine has bir araştırma alanı, konusu, metodu olduğu anlaşılmış ve bu aşamalardan sonra sosyoloji hızlı bir bilimsel gelişim göstermiştir. Bu hızlı gelişimde düşünürler tarafından yapılan çalışmalar ve yazılan araştırmalar önemli yer tutmaktadır. Bu düşünürlerin, o dönemki yaygın sosyolojik düşünce etrafında hareket ettiklerini ve eserlerini bu doğrultuda meydana getirdikleri de unutulmaması gereken bir durumdur. Ülkemizde de bazı yabancı düşünürlerin bazı kitapları Türkçeleştirilerek okuyucuya sunulmuştur. Bu çalışmanın amacı, erken cumhuriyet dönemi içerisinde yabancı düşünürler / araştırmacılar tarafından yazılan ve günümüz Türkçesine tercüme edilen sosyolojiye giriş kitabı olarak nitelendirilebilecek kitaplar arasında karşılaştırma yapmak ve elde edilen bulguları değerlendirmektir. Bu bağlamda araştırmanın alanına giren 1934-1950 yılları arasından yayımlanmış 9 adet kitaba ulaşılarak, bu kitapların içeriğine değinilmiş ve sonrasında da dönemin sosyolojisine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Çalışmanın sonuç kısmında ise bahsi geçen kitaplardaki bilgiler dâhilinde birtakım sonuçlara ulaşılmış ve çalışma sonlandırılmıştır. Ayrıca bu çalışma ile beraber yurtdışında yazılan ve dilimize tercüme edilen sosyolojiye giriş kitaplarının yerli düşünürler tarafından Türkçe olarak yazılan kitaplar ile karşılaştırması yapılarak, ülkemizin sosyoloji literatürüne katkı sunulması planlanmıştır.

Keywords

Celestin Bougle, Pol Fokone, Gerhard Kessler, P. A. Sorokin, A. Gleyse

Read: 1,137

Download: 368