İLKÖĞRETİMDE SINIF YÖNETİMİNİN ETKİLİLİĞİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
İLKÖĞRETİMDE SINIF YÖNETİMİNİN ETKİLİLİĞİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Author : Sibel GÜVEN -- Mehmet D. KARSLI
Number of pages : 367-385

Abstract

Sınıf yönetiminin etkililiğini sağlamada yönetsel etkililik boyutlarının nasıl işlediğini belirlemek amacıyla tasarlanmış bu araştırma ile, sınıftaki yönetsel düzeylerin her biri için öngörülen etkililik ölçütlerine ilişkin öğretmen algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Araştırmanın uygulaması 2011-2012 öğretim yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Çanakkale İl Merkezi, görev yapmakta 191 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Kuramsal bir temele dayanarak hazırlanan “İlköğretimde Sınıf Yönetiminin Etkililiği” ölçeği 3 alt bölümden oluşmaktadır. Her bir alt bölüm kendi içinde sınıftaki örgütsel düzeyler olan birey ve çalışma grubu, Örgütsel Boyutlar olan amacı gerçekleştirme, değer sisteminin sürdürülmesi ve korunması, uyum ve entegrasyon boyutlarını içerecek şekilde düzenlenmiştir. Örgütsel düzeylerden “ birey” düzeyi öğretmen olarak birey ve öğrenci olarak birey düzeyi olarak ele alınmıştır. Böylece ölçekte birey olarak öğretmen, birey olarak öğrenci ve çalışma gruplarını içeren toplam 94 madde yer almıştır. Maddelerde beş basamaklı likert (“1” Hiç, “2” Az, “3” Orta, “4” Çok, “5” oldukça çok) dereceleme ölçeği kullanılmış ve bu maddeler üzerinde geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçek yapısal eşitlik modeli kullanılarak sınanmış, elde edilen değerler açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre tablolaştırılarak verilmiştir. Sonuç olarak “İlköğretimde Sınıf Yönetiminin Etkililiği” Ölçeğinin; “Sınıfınızın bir üyesi olarak...” , “Sınıfınızın bir üyesi olarak öğrencinizin/öğrencilerinizin…” ve “Sınıfınızdaki çalışma gruplarının…” bölümleri için belirlenen amacı gerçekleştirme, uyum, değer sisteminin kurulması ve yaşatılması, entegrasyon boyutlarının birer ölçme modeli olarak kabul edildiği söylenebilir.

Keywords

Sınıf Yönetimi, Etkililik, Yapısal Eşitlik Modeli

Read: 637

Download: 226