ADAY ÖĞRETMENLERE YÖNELİK MENTORLUK PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN EĞİTİMCİLERİN GÖRÜŞLERİ
THE OPINIONS OF EDUCATORS ON IMPLEMENTING MENTORSHIP PROGRAM FOR NOVICE TEACHERS

Author : Betül BALKAR -- Sevilay ŞAHİN
Number of pages : 83-100

Abstract

Göreve yeni başlayan aday öğretmenler kişisel, sosyal ve mesleki alanlarda çeşitli sorunlarla karşılaşmakta ve bu sorunların çözümünde dış desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu araştırmanın amacı; aday öğretmenlerin adaylık eğitimleri süresince kişisel, mesleki ve sosyal ihtiyaçlarına cevap vermede kullanılabilecek bir mentorluk uygulamasının nasıl olması gerektiğinin belirlenmesidir. Nitel araştırma tekniklerinin kullanıldığı araştırma olgubilim deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri aday öğretmenlere yönelik mentorluk programı üzerine Gaziantep’de düzenlenen bir çalıştayda odak grup görüşmesi yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma okul yöneticileri, deneyimli öğretmenler, aday öğretmenler, öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarından oluşan toplam 45 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. İçerik analizi sürecinde kodlamalar; tema, alt tema ve kavram olmak üzere üç düzeyde yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; mentorluk uygulaması aday öğretmenler arasında paylaşımı artırma ve aday öğretmenin mesleğe bakış açısını değiştirme yönünde fayda sağlayabilecektir. Aday öğretmenlerin mentorlerinde bulunması gereken başlıca özellikler; öğretmenlik mesleğinde başarılı olma ve güven verici olma olarak belirlenmiştir. Mentor seçiminin ise, aday öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesi uygun bulunmaktadır. Mentor ve aday öğretmenler arasındaki görüşmelerin birebir ve toplu olarak yapılması tercih edilmektedir. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak; aday öğretmenlerin adaylık eğitimleri süresince çeşitli ihtiyaçlarına göre farklılaştırılan bir mentorluk programının uygulanması önerilmektedir. Programın işlevselliğini sağlayabilmek için, mentor ve aday öğretmenlerin çalışma koşullarında gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Keywords

Aday Öğretmenler, Mentor, Mentorluk Programı, Eğitimci Görüşleri, Aday Öğretmenlere Destek Sağlama

Read: 1,097

Download: 366