ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARI, BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİ, DÜŞÜNME STİLLERİ VE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Author:

Number of pages: 249-263
Year-Number: 2015- 31

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi dersi akademik başarıları, biliş üstü farkındalık düzeyleri, düşünme stilleri ve İlk Okuma Yazma Öğretimi dersine ilişkin tutumları arasındaki ilişkileri belirlemektir. Bu amaca bağlı olarak öğretmen adaylarının düşünme stilleri, biliş üstü farkındalık düzeyleri, İlk Okuma Yazma Öğretimi dersine ilişkin akademik başarıları ve İlk Okuma Yazma Öğretimi dersine ilişkin tutumları belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının biliş üstü farkındalık düzeyi, düşünme stilleri ve İlk Okuma Yazma Öğretimi dersine ilişkin tutumlarının İlk Okuma Yazma Öğretimi dersi akademik başarılarını yordama düzeyi incelenmiştir. İlişkisel tarama türündeki bu araştırma 2011–2012 öğretim yılı bahar yarıyılında yedi farklı eğitim fakültesinde öğrenim gören 673 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersi Akademik Başarı Testi” ve “İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersi Tutum Ölçeği”, Sternberg ve Wagner (1992) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Fer (2005) tarafından yapılan Düşünme Stilleri Envanteri (ThinkingStyles Inventory) ile Schraw ve Dennison’ın (1994) geliştirdiği ve Türkçe’ye uyarlaması Akın ve diğerleri (2007) tarafından yapılan “Biliş Ötesi Farkındalık Envanteri” kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, sınıf öğretmeni adaylarının en çok yasamacı düşünme stilini tercih ettiklerini göstermektedir. Öte yandan, sınıf öğretmeni adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi dersi akademik başarılarının, İlk Okuma Yazma Öğretimi dersine ilişkin tutumlarının ve biliş üstü farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca, öğretmen adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi dersi akademik başarılarını yordamada İlk Okuma Yazma Öğretimi dersine ilişkin tutumun etkili olduğu, biliş üstü farkındalık düzeyinin ve düşünme stillerinin ise etkili olmadığı anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine the relationship between pre-service teachers’ academic achievements in Initial Reading-Writing Teaching course and their attitude towards this course, metacognitive awareness level and thinking styles. According to this aim, pre-service teachers’ thinking styles, metacognitive awareness levels, academic achievement and attitudes toward teaching initial reading writing course were detected. In addition, the prediction level of metacognitive awareness level, thinking styles and attitudes on academic achievement were investigated. Relational screening model was used for the purpose of the study, which was conducted in the spring term of the 2011-2012 Academic Year. The population of the study consists of 673 pre-service primary school teachers from 7 different education faculties. In this research, “Initial Reading Writing Course Academic Achievement Test” developed by the researcher was used for determining primary school pre-service teachers’ initial reading writing course academic achievement and “Initial Reading Writing Course Attitude Scale” developed by the researcher used for determining primary school pre-service teachers’ attitudes toward initial reading writing course. Moreover, for determining thinking styles “Thinking Styles Inventory” developed by Sternberg and Wagner (1992) and adapted into Turkish by Fer (2005) and for determining metacognitive awareness level “Metacognitive Awareness Inventory” developed by Schraw and Dennison (1994) and adapted into Turkish by Akın, Abacı and Çetin (2007) and for determining pre-service teacher’s personal informations personal information form were used. The results of the research indicated that primary school pre-service teachers prefer legislative thinking style. On the other hand, it was found that primary school pre-service teachers’ academic achievement, attitude toward initial reading writing course and metacognitive awareness are high. Attitudes toward initial reading writing course have an on predicting academic achievement in initial reading writing course; whereas the level of metacognitive awareness and thinking styles do not.

Keywords