ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARI, BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİ, DÜŞÜNME STİLLERİ VE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE TEACHERS' INITIAL READING WRITING TEACHING COURSE, METACOGNITIVE AWARENESS LEVEL, THINKING STYLE AND ATTITUDE

Author : Berfu KIZILASLAN TUNÇER -- Remzi KINCAL - Çavuş ŞAHİN
Number of pages : 249-263

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi dersi akademik başarıları, biliş üstü farkındalık düzeyleri, düşünme stilleri ve İlk Okuma Yazma Öğretimi dersine ilişkin tutumları arasındaki ilişkileri belirlemektir. Bu amaca bağlı olarak öğretmen adaylarının düşünme stilleri, biliş üstü farkındalık düzeyleri, İlk Okuma Yazma Öğretimi dersine ilişkin akademik başarıları ve İlk Okuma Yazma Öğretimi dersine ilişkin tutumları belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının biliş üstü farkındalık düzeyi, düşünme stilleri ve İlk Okuma Yazma Öğretimi dersine ilişkin tutumlarının İlk Okuma Yazma Öğretimi dersi akademik başarılarını yordama düzeyi incelenmiştir. İlişkisel tarama türündeki bu araştırma 2011–2012 öğretim yılı bahar yarıyılında yedi farklı eğitim fakültesinde öğrenim gören 673 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersi Akademik Başarı Testi” ve “İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersi Tutum Ölçeği”, Sternberg ve Wagner (1992) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Fer (2005) tarafından yapılan Düşünme Stilleri Envanteri (ThinkingStyles Inventory) ile Schraw ve Dennison’ın (1994) geliştirdiği ve Türkçe’ye uyarlaması Akın ve diğerleri (2007) tarafından yapılan “Biliş Ötesi Farkındalık Envanteri” kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, sınıf öğretmeni adaylarının en çok yasamacı düşünme stilini tercih ettiklerini göstermektedir. Öte yandan, sınıf öğretmeni adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi dersi akademik başarılarının, İlk Okuma Yazma Öğretimi dersine ilişkin tutumlarının ve biliş üstü farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca, öğretmen adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi dersi akademik başarılarını yordamada İlk Okuma Yazma Öğretimi dersine ilişkin tutumun etkili olduğu, biliş üstü farkındalık düzeyinin ve düşünme stillerinin ise etkili olmadığı anlaşılmıştır.

Keywords

İlk Okuma Yazma Öğretimi, Düşünme Stilleri, Biliş Üstü Farkındalık, Tutum, Öğretmen Adayı

Read: 753

Download: 249