BERECHNUNG DES VERBRAUCHERPREISINDEX UND DER HOHE DER KONSUMENTENWOHLFAHRT IN DER TURKEI

Author :  

Year-Number: 2014- 30
Language : null
Konu : Ekonomi
Number of pages: 397-409
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada önce kısaca enflasyonun genel bir tanımı yapılmış, daha sonra genel olarak enflasyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan fiyat endeksleri; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE), Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Zımni Deflatörü ve hesaplama yöntemlerinden sık olarak kullanılan Laspeyres Endeksi, Paasche Endeksi, Fischer İdeal Fiyat Endekslerine yer verilmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de enflasyon oranlarının belirlenmesi; enflasyon hesaplama yöntemleri; hanehalkı bütçelerindeki ağırlıkların saptanması üzerinde durulmuştur. Türkiye’de bütçe ağırlıklarının belirlenmesi ne kadar sağlıklı olup olmadığını anlaşılması açısından çalışan kesim memurların 2014 Yılı Ocak ayı net maaşlarına ait bilgiler tablo halinde sunulmuştur. Çalışma sürecinde sık sık Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) kaynaklarından yararlanılmıştır. Buna göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun en son güncellemeyle oluşturduğu sepette 432 çeşit mal ve hizmet yer almaktadır. Olaya bu açıdan bakılması bile analiz sonuçlarının ne kadar anlamsız olduğunun bir göstergesidir. Zira sepet içerinde yer alan mal ve hizmetler 432 adet mal ve hizmetlere göre ağırlıklandırılmıştır. Mal çeşitliliğinin çok olması ve ağırlık oranlarını da aşağı doğru oluşmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bir malın normal bir insanın bütçesinde harcama ağırlığı ile aynı malın sepette göre ağırlıklandırılmış oranları arasında belirgin farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda maaş artışlarının enflasyon oranlarına göre belirlendiği bir ekonomide, toplumun büyük bir kesimi tarafından sürekli tüketilen mal ve hizmetlerin enflasyon oranlarının hesaplanması suretiyle toplumun genel refah düzeyinin arttırılabileceği vurgulanmak istenmiştir. Aynı zamanda enflasyonun makroekonomik bir büyüklük olduğu kadar toplumu oluşturan bireyleri doğrudan etkilediği için mikro ekonomik bazda da önem arz ettiği vurgusu yapılmak istenmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it was first given the general definiton of inflation, then it was icluded methods used generaly in calculating inflation rates, frequently used price indexes, Consumer Price Index ( CPI), Wholesale Price Index ( WPI ) , Implicit Gross National Product Deflator and calculation methods that are commonly used; Laspeyres Index, Paasche Index and Fischer Ideal Price Index. In addition , assigning inflation rates in Turkey, inflation calculation methods and also determining the weight of household budgets were emphasized. To make it understandable whether determining budget weights is reliable or not, January 2014 net salary data of the working officers in Turkey were presented in tables. In the course of study, it was often made references to Turkey Statistical Institute ( TSI). This is the latest update from the Turkey Statistical Institute, because it contains 432 varieties with a basket of goods and services are included. Even in the event the results of the analysis in this respect is an indicator of how much is meaningless. Located in the basket of goods and services because contains 432 pieces of goods and services are weighted according to. Have a lot of variety of goods and cause weight ratio is also down. Therefore, a normal person's budget spending in a property with the same weight of goods in the basket are weighted by the ratio between the apparent differences are emerging. Thus, it was aimed to show how much reliable explained inflation rates were. In this context, salary increases determined by the rate of inflation in an economy where, It was intended to emphasize that general wellfare of the society could be increased by means of calculating inflation rates of goods and services which are always consumed by the majority of the society. It was also put emphasis on inflation having microeconomically importance for directly affecting in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics