BERECHNUNG DES VERBRAUCHERPREISINDEX UND DER HOHE DER KONSUMENTENWOHLFAHRT IN DER TURKEI
TÜRKİYE’DE TÜFE ORANLARININ HESAPLANMASI VE TÜKETİCİ REFAH DÜZEYİ

Author : Rıdvan KARACAN
Number of pages : 397-409

Abstract

Bu çalışmada önce kısaca enflasyonun genel bir tanımı yapılmış, daha sonra genel olarak enflasyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan fiyat endeksleri; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE), Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Zımni Deflatörü ve hesaplama yöntemlerinden sık olarak kullanılan Laspeyres Endeksi, Paasche Endeksi, Fischer İdeal Fiyat Endekslerine yer verilmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de enflasyon oranlarının belirlenmesi; enflasyon hesaplama yöntemleri; hanehalkı bütçelerindeki ağırlıkların saptanması üzerinde durulmuştur. Türkiye’de bütçe ağırlıklarının belirlenmesi ne kadar sağlıklı olup olmadığını anlaşılması açısından çalışan kesim memurların 2014 Yılı Ocak ayı net maaşlarına ait bilgiler tablo halinde sunulmuştur. Çalışma sürecinde sık sık Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) kaynaklarından yararlanılmıştır. Buna göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun en son güncellemeyle oluşturduğu sepette 432 çeşit mal ve hizmet yer almaktadır. Olaya bu açıdan bakılması bile analiz sonuçlarının ne kadar anlamsız olduğunun bir göstergesidir. Zira sepet içerinde yer alan mal ve hizmetler 432 adet mal ve hizmetlere göre ağırlıklandırılmıştır. Mal çeşitliliğinin çok olması ve ağırlık oranlarını da aşağı doğru oluşmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bir malın normal bir insanın bütçesinde harcama ağırlığı ile aynı malın sepette göre ağırlıklandırılmış oranları arasında belirgin farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda maaş artışlarının enflasyon oranlarına göre belirlendiği bir ekonomide, toplumun büyük bir kesimi tarafından sürekli tüketilen mal ve hizmetlerin enflasyon oranlarının hesaplanması suretiyle toplumun genel refah düzeyinin arttırılabileceği vurgulanmak istenmiştir. Aynı zamanda enflasyonun makroekonomik bir büyüklük olduğu kadar toplumu oluşturan bireyleri doğrudan etkilediği için mikro ekonomik bazda da önem arz ettiği vurgusu yapılmak istenmiştir.

Keywords

Enflasyon, Türkiye, TÜFE, Mal ve Hizmet Ağırlıkları, TUİK

Read: 748

Download: 221