YUSUF SURESİ'NİN AHSENE'L-KASAS ÖZELLİĞİ

Author:

Year-Number: 2015- 31
Number of pages: 65-81
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rabbü'l-'alemîn, içinde emirlere ve nehiylere yer vermediği Yusuf Sûresi’ni, insanları terbiye ve ufuk açma maksadıyla indirmiştir. Buna binaen sûrenin hedeflerinden şu ikisi öne çıkmaktadır: İlki, sûrede Hz. Yusuf'un kardeşleri ve ona yaşattıkları eziyetler ve sıkıntılar anlatılarak, "Doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir." mealindeki ayetiyle vurgulandığı gibi, sanki Hz. Muhammed (s.a.v)'in gönlüne su serpilmektedir. Diğer yönden de Mekkeli müşrikler ikaz edil-mektedir. İkincisi ise, ki asıl hedef bu olsa gerek, bir taraftan insanın hür iradesiyle her dilediğini yapabildiği vurgulanırken, diğer yönden vahyi yan¬sıtan ve hikmet dolu âyetlerle de günlük olayların perde arka¬sındaki kader örgüsüne kapı aralanmaktadır. Ve âlimler arasında bile çok tartışıla gelen "kader örgüsü ve kulların irâdesi" ikilemi, ilâhî bir senaryo ve kulların serbestçe oynadıkları roller benzetmesiyle çok berrak bir tarzda gözlemlenmektedir. Örnek olarak kıssa içinde sözü edilen herkes, bir taraftan kendi eylem ve söylemlerini serbest ve içinden geldiği gibi uygularken, diğer taraftan Allah Teâla’nın, kıssa içine serpiştirdiği temel bilgiler yerli yerine oturmakta ve sonuçta meselâ Hz. Yusuf’a gösterilen rüya en mükemmel tarzda gerçekleşti-rilmektedir. Daha iç halkalarda Hz. Yusuf’un hapishane arkadaşlarının ve zamanın hükümda-rının gördüğü (ya da kendilerine gösterilen) rüyalar da gerçek hayatta yaşanmıştır. Bir de gömlek fenomeni var ki, kıssanın baş taraflarında yalana alet edilmiş, ortalarında arkadan yırtılmakla sapasağlam bir karine vazifesi görmüş, en sonunda izahı henüz yapılama-yan bir biçimde, yüze sürülünce görmeyen göz görür hale gelmiştir. Böylece sûre satır aralarında, insanın cüz’i iradesiyle tüm işledikleri kader sınırları içinde kalmakta ve insan işlediklerinden sorumlu tutulduğu anlatılmaktadır.

Keywords

Abstract

The Lord of the 'Alamîn (worlds i.e. mankind, jinns and all that exists) has revealed The Surah Yusuf in which there’s no command or prohibition for the purpose of disciplining mankind. But Allah has downloaded the surah for getting educated and enlighted the mankind as if telling a film scenario for a real story. There are two aims of this surah standing out: The first aim: In this Surah Prophet Joseph’s (Yusuf) brothers’ mistreatment and problems they have caused are narrated. As it is emphasized in ayah “For Allah is with those who patiently persevere 8:46” it feels as if Prophet Mohammed (peace be upon him) is relieved of worry. The polytheists of Mecca, on the other hand, are warned. For example while the people which mentinoned in the story, applying their actions or expressions, in the other hand the base knowledges that interspersed among the actions by The God exactly were becoming in reality. Like the dream was showed The Prophet Joseph in his child years has become in reality. Inside parts of these cases the dreams of the Joseph’s friends in the prison and the King of Country (or as seemed to them) were alived in centre of real life. In the second action there was a shirt phenomenon which used as a tool in a lie in the beginning of the story, and in the middle of the story had shown a presumption in the Prophet Joseph judgement to the wife of Al-Aziz. And finally became excellent and the shirt when touhced Jacob’s face he opened his blind eyes and became seer. The second aim; which may be the real aim; on one side, it is emphasized that man can do whatever he wants with his free will. On the other side, the way to the pattern of fate behind the curtain of daily events is led with ayahs reflecting the revelation and full of

Keywords