İLKÖĞRETİM SANAT EĞİTİMİNDE GERÇEKÜSTÜCÜ MEKÂN RESİMLERİNİN ÖĞRENCİLERİN MEKÂN RESİMLERİNDEKİ YANSIMALARI
THE REFLECTIONS OF SURREALSTIC SPACE PAINTINGS TO SPACE PAINTINGS OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL ART EDUCATION

Author : Aylin BEYOĞLU -- Erol BULUT
Number of pages : 1-25

Abstract

Sanatçıların Gerçeküstücü resimlerindeki mekân kavramını oluşturan elemanların ve faktörlerin irdelenerek görsel algıyla bellekte depolanması, elemanların tanımlanmalarıyla mümkün olmaktadır. Gerçeküstücü resimlerdeki mekân olgusunda belirli düşüncelerden yola çıkan sanatçılar, kendi anlatım diline, üslubuna, yöntemine, tekniğine uygun düşen elemanları bir arada kullanarak eserini oluşturmaktadır. Gerçeküstücü resimlerdeki mekân olgusu, görsel algıyla, görsel etkilerle, görsel izlenimlerle ilişkili olarak, hem düşler hem de gerçeklik ile bağlantılı olarak ele alınmıştır. Bu araştırmada, resimde mekân kavramı, görsel algı ve belleğin önemi üzerinde durularak, insan belleğindeki görsel imgelerin oluşumunda, sanatçıların gerçeküstücü mekân resim örneklerinin, öğrencilerin gerçeküstücü mekân resimleri ile görsel algı ve belleğin gelişimine etkisi incelenmiştir. Bu araştırmanın amacı, İlköğretim öğrencilerinin sanat eğitiminde, gösterilen gerçeküstücü mekân resmi örnekleriyle, görsel algı düzeylerini yükseltmektir. Çalışmanın evrenini İstanbul Kadıköy Mustafa Aykın İlköğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilere veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve araştırmacı tarafından hazırlanan bilgi testi ön ve son test olarak uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen verilerin, frekans ve yüzdeleri alındıktan sonra, ön ve son test toplam puan ortalamaları ile Levene Testi, t-Testi, Varyans Analizi Anova Testi, Tukey- B Testi ile eğitim verilen ve kontrol grupları karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular ile sonuç bölümü oluşturulmuştur.

Keywords

Bellek, Gerçeküstücü Mekân, Sanat Eğitimi, Görsel Algı, Mekân

Read: 1,086

Download: 368