İLKÖĞRETİM SANAT EĞİTİMİNDE GERÇEKÜSTÜCÜ MEKÂN RESİMLERİNİN ÖĞRENCİLERİN MEKÂN RESİMLERİNDEKİ YANSIMALARI

Author :  

Year-Number: 2014- 30
Language : null
Konu : Resim
Number of pages: 1-25
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanatçıların Gerçeküstücü resimlerindeki mekân kavramını oluşturan elemanların ve faktörlerin irdelenerek görsel algıyla bellekte depolanması, elemanların tanımlanmalarıyla mümkün olmaktadır. Gerçeküstücü resimlerdeki mekân olgusunda belirli düşüncelerden yola çıkan sanatçılar, kendi anlatım diline, üslubuna, yöntemine, tekniğine uygun düşen elemanları bir arada kullanarak eserini oluşturmaktadır. Gerçeküstücü resimlerdeki mekân olgusu, görsel algıyla, görsel etkilerle, görsel izlenimlerle ilişkili olarak, hem düşler hem de gerçeklik ile bağlantılı olarak ele alınmıştır. Bu araştırmada, resimde mekân kavramı, görsel algı ve belleğin önemi üzerinde durularak, insan belleğindeki görsel imgelerin oluşumunda, sanatçıların gerçeküstücü mekân resim örneklerinin, öğrencilerin gerçeküstücü mekân resimleri ile görsel algı ve belleğin gelişimine etkisi incelenmiştir. Bu araştırmanın amacı, İlköğretim öğrencilerinin sanat eğitiminde, gösterilen gerçeküstücü mekân resmi örnekleriyle, görsel algı düzeylerini yükseltmektir. Çalışmanın evrenini İstanbul Kadıköy Mustafa Aykın İlköğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilere veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve araştırmacı tarafından hazırlanan bilgi testi ön ve son test olarak uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen verilerin, frekans ve yüzdeleri alındıktan sonra, ön ve son test toplam puan ortalamaları ile Levene Testi, t-Testi, Varyans Analizi Anova Testi, Tukey- B Testi ile eğitim verilen ve kontrol grupları karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular ile sonuç bölümü oluşturulmuştur.

Keywords

Abstract

Forming the concept of space in the Surrealist artists picture elements and factors are discussed in the visual perception in memory storage, it is possible with the identification of elements. Surrealist paintings which set out specific thoughts in space artists, its expressive language, tasteful, method, technique, using a combination of the appropriate work of elements falling form. A case of surrealist pictures place, with visual perception, visual effects, visual impression associated with, both the dreams and reality are discussed in connection with. In this study, the concept of space in the picture, emphasis on the importance of visual perception and memory, human memory visual image in the formation of Surrealist artists, venue pictures, pictures of the surrealist space students with the development of visual perception and memory effect were studied. The purpose of this research, the art education of elementary students, showing the Surrealist space picture with examples, is to raise their level of visual perception. Universe of study constitute The İstanbul Kadıköy Mustafa Aykın elemantry school. Research as a tool for data collection personal information form to the students and researchers as a knowledge test prepared by the front and last test was applied. As a result of the investigation, the data obtained after the frequency and percentages, the total points on the front and last test averages with Levene test, t-test, analysis of variance Anova test, Tukey-B testing with training given and control groups were compared. The findings of the resulting partition was created with.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics