EĞİTİM FAKÜLTESİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ KORKU ÇEKİCİLİĞİ KULLANMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF FEAR APPEALS USAGE LEVELS OF INSTRUCTORS TEACHING IN EDUCATION FACULTY

Author : Oğuzhan KURU -- Özge NURLU
Number of pages : 515-527

Abstract

Bu araştırmada, bir motivasyon aracı olarak kullanılan “Korku Çekiciliği”nin, eğitim fakültesi ilköğretim bölümünde görev yapan öğretim elemanları tarafından, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) yönelik olarak ne ölçüde kullanıldığı öğrenci algılarına göre incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılında Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören, tesadüfi yöntemle seçilen 152 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Putwain ve Roberts (2009) tarafından geliştirilen, “Öğretmenlerin Korku Çekiciliği Kullanma Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, araştırmacılar tarafından KPSS’ye uyarlanmıştır. Ölçek 11 sorudan oluşmaktadır ve beşli likert tiptedir. Araştırmada sayısal veriler SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin KPSS’ye yönelik olarak öğretim elemanlarının korku çekiciliği kullanımına ilişkin algıları yüksek değildir. Ayrıca, öğrencilerin korku çekiciliği algılama düzeyleri, cinsiyet ve Akademik genel not ortalamalarına (AGNO) göre değişmemektedir. Öğrencilerin bulundukları anabilim dallarına göre algıladıkları korku çekiciliği düzeyleri arasında yalnızca matematik öğretmenliği öğrencileri ile sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Korku çekiciliği mesajları ve etkileri ile ilgili, benzer çalışmalar, sadece belirli bir derse ve onun değerlendirmesine yönelik olarak da yapılabilir. Ayrıca, deneysel çalışmalar tasarlanarak, korku çekiciliğinin, sınav ve gelecek kaygısı, motivasyon gibi duyuşsal çıktılar ve akademik başarı üzerindeki etkileri incelenebilir.

Keywords

İlköğretim Bölümü, Öğretim Elemanları, Korku Çekiciliği

Read: 745

Download: 234