EĞİTİM FAKÜLTESİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ KORKU ÇEKİCİLİĞİ KULLANMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2014- 30
Language : null
Konu : Öğretmen Yetiştirme
Number of pages: 515-527
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, bir motivasyon aracı olarak kullanılan “Korku Çekiciliği”nin, eğitim fakültesi ilköğretim bölümünde görev yapan öğretim elemanları tarafından, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) yönelik olarak ne ölçüde kullanıldığı öğrenci algılarına göre incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılında Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören, tesadüfi yöntemle seçilen 152 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Putwain ve Roberts (2009) tarafından geliştirilen, “Öğretmenlerin Korku Çekiciliği Kullanma Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, araştırmacılar tarafından KPSS’ye uyarlanmıştır. Ölçek 11 sorudan oluşmaktadır ve beşli likert tiptedir. Araştırmada sayısal veriler SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin KPSS’ye yönelik olarak öğretim elemanlarının korku çekiciliği kullanımına ilişkin algıları yüksek değildir. Ayrıca, öğrencilerin korku çekiciliği algılama düzeyleri, cinsiyet ve Akademik genel not ortalamalarına (AGNO) göre değişmemektedir. Öğrencilerin bulundukları anabilim dallarına göre algıladıkları korku çekiciliği düzeyleri arasında yalnızca matematik öğretmenliği öğrencileri ile sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Korku çekiciliği mesajları ve etkileri ile ilgili, benzer çalışmalar, sadece belirli bir derse ve onun değerlendirmesine yönelik olarak da yapılabilir. Ayrıca, deneysel çalışmalar tasarlanarak, korku çekiciliğinin, sınav ve gelecek kaygısı, motivasyon gibi duyuşsal çıktılar ve akademik başarı üzerindeki etkileri incelenebilir.

Keywords

Abstract

In this study, to what extent fear appeals as a motivational tool used by instructor teaching in education faculty toward Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) is investigated. This research is conducted with 152 students studying in Erzincan University, Department of Elementary Education, in 2013-2014. The participants in the research are chosen by using simple random sampling strategy. In order to gathered data of the research, “Teachers’ Use of Fear Appeals Questionnaire” developed by Putwain and Roberts (2009) is applied to the students. The questionnaire is adapted to KPSS by researchers. The questionnaire has 11 questions which is sufficient for indicating students’ opinions by using a five-point Likert scale. Statistical data gathered for the research is analysed by Statistical Package for social Science (SPSS) 22.0 programs. The results of the research demonstrates that based on students’ perception, instructors teaching in education faculty modestly apply to use fear appeals messages to motivate students for KPSS. Additionally, the research results reveal that there is no statistically significant differentiation between students’ perception about fear appeals messages’ levels and gender, cumulative grade point average. According to departments that students are studying, the only significant differentiation is found between mathematics teaching and social science teaching departments in terms of their perception on fear appeals usage levels. Similar studies related to fear appeal messages and its effects could be conducted about in a particular subject and its evaluation, as well. In addition, by designing experimental studies, the effects of fear appeals on affective variables such as examination and future anxiety or motivation and academic achievement could be investigated

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics