MÜŞTERİ YÖNLÜLÜK, İNOVASYON YÖNLÜLÜK VE İŞLETME PERFORMANS İLİŞKİSİ: BİR UYGULAMA
THE RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOMER ORIENTATION, INNOVATION ORIENTATION AND BUSINESS PERFORMANCE: AN IMPLEMENTATION

Author : Gülşen KOCAMAN -- Orhan KÜÇÜK
Number of pages : 37-52

Abstract

Bu çalışma turizm/otel işletmelerinde inovasyon faaliyetleri ile müşteri odaklılık ve işletme performansı ilişkisini belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda öncelikle konu ile ilgili literatür taraması yapılmış, turizm işletmelerinde müşteri yönlülük, inovasyon yönlülük ve işletme performansı ilişkisini belirlemek üzere, daha önce yapılmış olan çalışmalar incelenerek bir ölçek geliştirilmiştir. Ağrı il merkezinde turizm belgeli işletmelerde yönetici ve çalışanlarla yüz yüze anket çalışması yapılmış, toplamda 63 katılımcıdan elde edilen veriler SPSS 17.0 programında analiz edilmiş, inovasyon faaliyetleri ile müşteri odaklılık ve işletme performansı arasında ilişki belirlenmiştir.

Keywords

Müşteri Yönlülük, İnovasyon, İşletme Performansı, Turizm Sektörü

Read: 1,131

Download: 363