KUR’AN BAĞLAMINDA DİN EĞİTİMİNİN KAYNAĞI OLAN DİN ADAMLARININ DÜNYA HAYATINA BAKIŞI
PERSPECTIVE OF THE RELIGIOUS FUNCTIONARIES WHO ARE THE SOURCE OF RELIGIOUS EDUCATION IN THE CONTEXT OF KORAN ABOUT WORLDLY LIFE

Author : Kasım KOCAMAN
Number of pages : 263-290

Abstract

Allah-insan ilişkisi diyebileceğimiz dinin, eğitim ve öğretim faaliyetlerine konu olması din eğitimini ifade etmektedir. Dinin ilk eğitimcileri peygamberler olmuşlardır. Tarih boyunca onların misyonlarını yürütenler de din adamları olagelmiştir. Onlar aynı zamanda din eğitiminin kaynağı ve yönlendiricisi olmuşlardır. Dinlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için din adamlarına ihtiyaç duymaları sosyolojik bir gerçekliktir. Kur’an sisteminde anahtar ifadelerinden biri “dünya hayatı” kavramıdır. Bağlamındaki ifadeleri de dikkate aldığımızda “dünya hayatı”, sonuç itibariyle insanı çevreleyen maddi ve manevi dini, siyasi, ekonomik, psikolojik, sosyal ve düşünsel âlemin tamamıdır. Bu bağlamda eğitim çalışmalarında, insanların çevresindeki bütün eşya ve olaylara karşı ilişkilerinin temelini teşkil eden tavır, kanaat, inanç, tutum ve davranışların hangi şartlar altında oluştuğunun anlaşılması gerekir. Dinimizin temel kaynağı olan Kur’an, İslami anlamda eğitim ve öğretimin hareket noktasını oluşturur. Kur’an’ın anlaşılmasında dikkate alınması gereken ifadelerin genel anlamıdır. Bu bağlamda Kur’an’da Yahudi ve Hıristiyan din adamlarının dünya hayatına karşı nasıl bir tutum içerisinde olduklarını, bunun nasıl değiştiğini ve ne gibi sonuçlar doğurduğunu açıklamaya ve anlamaya çalışmak, Müslüman din adamlarının dünya hayatına karşı nasıl bir tavır içerisinde olmaları noktasında önemli mesajlar vermektedir. Yahudi din adamları, dünyevileşerek dini öğretileri ve manevi değerleri istismar edip, kutsal metinleri değiştirerek dini, siyasi, ekonomik ve sosyal güce sahip olma peşinde olmuşlardır. Dini otoritelerini ve sosyo-ekonomik temelli statülerini kaybetmemek için gönderilen peygamberlerle mücadele ederek dini hakikatlerin tebliğinde, eğitim ve öğretiminde en büyük engeli oluşturmuşlardır. Allah’ın belirlemesi olmadan, Hıristiyan din adamları tarafından oluşturulan dünyadan tamamen elini eteğini çekme anlamına gelen, hem rahip yetiştirme hem de ruhbanca bir toplum yaratma projesi görünümü veren ruhbanlık anlayışı bir dinde olmaması gereken aşırılıkları doğurmuştur. Yüce Allah, Kur’an’da bu gerçeğe dikkat çekerek müminleri, din âlimlerin ve din eğitimcilerini uyarmaktadır. Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Din Adamı, Yahudi ve Hıristiyan Din Adamları, Kur’an, Dünya Hayatı

Keywords

Din Eğitimi, Din Adamı, Yahudi ve Hıristiyan Din Adamları, Kur’an, Dünya Hayatı

Read: 1,111

Download: 358