OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FENE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2014- 30
Language : null
Konu : Okul Öncesi Eğitimi
Number of pages: 325-336
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul öncesi eğitim-öğretim sisteminde önemli bir yere sahip olan fen öğretiminin başarıya ulaşabilmesi için etkili olan faktörlerin başında, öğretmenlerin fen öğretimine ilişkin tutumları gelmektedir. Tutum, belirli kişilere, nesnelere, olaylara, derse veya konuya karışı duyuşsal özellikler gösterme halidir. Bu araştırma, okul öncesi öğretmeni adaylarının fen öğretimine yönelik tutumlarını farklı değişkenlere göre belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği’nde öğrenim görmekte olan 173 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim döneminin bahar yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma, tarama modeline dayalı betimsel bir çalışma niteliğindedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile fen öğretimine yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Fen öğretimine yönelik tutum ölçeğinin Cronbach alpha güvenirlik katsayısına bakılmış ve genel olarak ölçeğin güvenirliği ?=0.78 olarak bulunmuştur. Elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programı kullanılarak tanımlayıcı istatistik, bağımsız-t testi, tek yönlü varyans (ANOVA) analizi ve çoklu karşılaştırma testlerinden biri olan Tukey testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmeni adaylarının fen öğretimine yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca okul öncesi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik tutumlarının cinsiyet, yaş ve mezun oldukları okullar açısından değişiklik göstermediği, sınıf düzeyi açısından bakıldığında ise 4.sınıf öğrencilerinin fen öğretimine yönelik tutumlarının diğer sınıflara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Science education has an important place in the education system of preschool education to achieve success comes from at the beginning of the factors affecting teachers' attitudes toward science teaching. Attitude is a state of affective characteristics to certain people, objects, events, classes or subjects involved in the show. The purpose of this study was to determine preschool teacher candidates’ attitudes towards science based on different variables. The study sample was Ağrı İbrahim Çeçen University Faculties of Education Department of Elementary Education Preschool Teacher who are studying at the department of 173 preschool teachers is formed. Research was realized in the spring semester of the 2013-2014 academic year. This research is a descriptive study based on screening models. The data collection tool as a personal information form and a science attitude scale was used. Attitudes towards science teaching Cronbach alpha reliability coefficient of the scale was examined and overall reliability of the scale was found to be ? = 0.78. The results obtained were statistically evaluated by descriptive statistics, independent sample t-test, one way variance anaIyses (ANOVA) and analysis of the multiple comparison tests of Tukey by using SPSS 17.0 program. As a result of the analysis, it’s been identified that preschool teacher candidates' attitudes towards science teaching was high level, there’s not differences in gender, age, and graduated with the schools, there is significant differences between grade level and in favor of 4th grades.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics