OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FENE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES’ ATTITUDES TOWARDS SCIENCE TEACHING ACCORDING TO SEVERAL VARIABLES

Author : Nilüfer OKUR AKÇAY
Number of pages : 325-336

Abstract

Okul öncesi eğitim-öğretim sisteminde önemli bir yere sahip olan fen öğretiminin başarıya ulaşabilmesi için etkili olan faktörlerin başında, öğretmenlerin fen öğretimine ilişkin tutumları gelmektedir. Tutum, belirli kişilere, nesnelere, olaylara, derse veya konuya karışı duyuşsal özellikler gösterme halidir. Bu araştırma, okul öncesi öğretmeni adaylarının fen öğretimine yönelik tutumlarını farklı değişkenlere göre belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği’nde öğrenim görmekte olan 173 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim döneminin bahar yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma, tarama modeline dayalı betimsel bir çalışma niteliğindedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile fen öğretimine yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Fen öğretimine yönelik tutum ölçeğinin Cronbach alpha güvenirlik katsayısına bakılmış ve genel olarak ölçeğin güvenirliği ?=0.78 olarak bulunmuştur. Elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programı kullanılarak tanımlayıcı istatistik, bağımsız-t testi, tek yönlü varyans (ANOVA) analizi ve çoklu karşılaştırma testlerinden biri olan Tukey testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmeni adaylarının fen öğretimine yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca okul öncesi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik tutumlarının cinsiyet, yaş ve mezun oldukları okullar açısından değişiklik göstermediği, sınıf düzeyi açısından bakıldığında ise 4.sınıf öğrencilerinin fen öğretimine yönelik tutumlarının diğer sınıflara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Okul Öncesi, Fen, Öğretmen Adayı, Fen Öğretimi, Tutum

Read: 724

Download: 225