HAZ ERTELEME ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
DELAYING GRATIFICATION: DEVELOPMENT, VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Author : Mustafa KOÇ -- Tuncay AYAS - Tuğba Seda ÇOLAK - Naciye GÜVEN - Betül DÜŞÜNCELİ
Number of pages : 69-78

Abstract

Günümüzün önemli problemlerinden biri haz ertelemedir. Haz erteleme, belirgin uzun vadeli ödüller uğruna hemen memnuniyeti verecek etkinlik ve faaliyetlerden vazgeçmek anlamına gelmektedir.. Haz erteleme, obezite, riskli cinsel davranış ve madde bağımlılığı gibi halk sağlığı sorunlarının geniş bir bölümü ile ilişkilidir. Haz erteleme ile ilgili mevcut ölçümler, yeterlik, güvenirlik ve yapı geçerliliğine bağlı sınırlılıklar nedeniyle eleştirilmektedir. Bu yönüyle geçerli ve güvenilir bir ölçme aracına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin haz erteleme düzeylerini belirlemek üzere kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 184’ü kız 152’si erkek toplam 336 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin seçiminde gönüllü katılımlı rasgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin geçerlik çalışmalarında yüz görünüm geçerliliği ve kapsam geçerliliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzmanlardan alınan görüşler doğrultusunda düzenlenen ölçek yapı geçerliği için çalışma grubunda yer alan öğrencilere uygulanmıştır. Yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçek 33 madde ve beş faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alfa iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin faktörlerinin iç tutarlılık katsayıları sırasıyla .63, .75, .78, .94, ve .85 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin tamamı ele alındığında iç tutarlılık katsayısı .94 olarak bulunmuştur. Bulunan bu değerler ölçeğin psikometrik niteliklerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu göstermektedir.

Keywords

Haz Erteleme, Ölçek, Üniversite Öğrencisi, Geçerlik, Güvenirlik

Read: 1,191

Download: 386