DOĞRUDAN YANSITICI YAKLAŞIMLA UYGULANAN BİLİMİN DOĞASI ETKİNLİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN DOĞASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ NASIL ETKİLER?

Author:

Number of pages: 287-309
Year-Number: 2015- 31

Abstract

Dünyadaki değişimlerle birlikte, ilköğretim müfredatında revizyona gidilmiş ve klasik eğitim anlayışından uzaklaşılarak; bilim, bilimsel bilgi, bilimin ve bilimsel araştırmanın doğası gibi kavramlar üzerine odaklanılmıştır. Bilimin doğasına ilişkin ifadeler araştırmanın ve bilimsel bilginin “ürünü” iken; bilimsel araştırmanın doğasına ilişkin ifadeler, bilginin nasıl üretildiği ve kabul edildiğine ilişkin, araştırma “sürecini” kapsamaktadır. Araştırmanın amacı doğrudan-yansıtıcı yaklaşımla uygulanan bilimin doğası etkinlikleri öncesi ve sonrasında, fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel araştırmanın doğasına yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma İstanbul’daki bir üniversitenin, ilköğretim bölümü fen bilgisi öğretmenliği ABD 1. sınıfındaki 23 öğretmen adayının katılımıyla 8 haftada gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bilimin doğası anlayışının geliştirilmesi amacıyla literatürde de yer alan 8 farklı etkinlik uygulanmıştır. Araştırma verileri 7 açık uçlu sorudan oluşan “bilimsel araştırmanın doğası hakkında görüşler ölçeği (VOSI)”, görüşme soruları ve video kayıtlarıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler nitel very toplama yöntemlerinden olan içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar uygulanan öğretimin uygulama toplumu boyutu hariç, bilimsel araştırmanın doğası anlayışında değişime neden olmadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca öğretmen adaylarının tek bir bilimsel yöntemin olması ve verilerin doğrulanması için genellikle deney yapılması gerektiği yönünde görüş ortaya koydukları ve literatürde yer alan çeşitli yanılgılara da sahip olduklarını göstermektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, bilimsel araştırmanın doğası anlayışının kazandırılabilmesi için özel olarak tasarlanmış ders planlarının hazırlanması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Along with the changes in the worldwide, primary education curriculum has been revised; concepts such as science, scientific knowledge, nature of science and scientific knowledge became the focus of the system. When the explanations about nature of science are the “product” of inquiry and scientific knowledge; the explanations about scientific inquiry are those that pertain most to the processes of inquiry, the “how” the knowledge is generated and accepted. The aim of the study is to determine the effect of activity based explicit-reflective nature of science teaching on prospective science teachers’ understanding of the nature of scientific inquiry. The study was conducted with 23 1st grade prospective science teachers at a university in Istanbul and lasted for 8 weeks. 8 different activity has been applied for developing nature of science understanding of teacher candidates. The data of the study were collected with “the nature of scientific inquiry questionnaire (VOSI)” including 7 open-ended questions, interview questions and video recordings. The data gathered from the questionnaire were analyzed by means of ideographic analysis. The outcomes of study showed that the teaching process didn’t cause change on the understanding of the nature of scientific inquiry, except the community of practice dimension. Besides these teacher candidates think that there is only one scientific method; and experiments have been made for verifying data set. These understandings also shown us that teacher candidates have some of misconceptions which is in literature. Upon the findings, it is recommended to prepare specially designed class plans in order to enable students to get the idea of the nature of scientific inquiry.

Keywords