DOĞRUDAN YANSITICI YAKLAŞIMLA UYGULANAN BİLİMİN DOĞASI ETKİNLİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN DOĞASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ NASIL ETKİLER?
HOW EFFECTS ACTIVITY BASED NATURE OF SCIENCE TEACHING TO THE VIEWS OF NATURE OF SCIENTIFIC INQUIRY?

Author : Fatma ÖNEN ÖZTÜRK
Number of pages : 287-309

Abstract

Dünyadaki değişimlerle birlikte, ilköğretim müfredatında revizyona gidilmiş ve klasik eğitim anlayışından uzaklaşılarak; bilim, bilimsel bilgi, bilimin ve bilimsel araştırmanın doğası gibi kavramlar üzerine odaklanılmıştır. Bilimin doğasına ilişkin ifadeler araştırmanın ve bilimsel bilginin “ürünü” iken; bilimsel araştırmanın doğasına ilişkin ifadeler, bilginin nasıl üretildiği ve kabul edildiğine ilişkin, araştırma “sürecini” kapsamaktadır. Araştırmanın amacı doğrudan-yansıtıcı yaklaşımla uygulanan bilimin doğası etkinlikleri öncesi ve sonrasında, fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel araştırmanın doğasına yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma İstanbul’daki bir üniversitenin, ilköğretim bölümü fen bilgisi öğretmenliği ABD 1. sınıfındaki 23 öğretmen adayının katılımıyla 8 haftada gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bilimin doğası anlayışının geliştirilmesi amacıyla literatürde de yer alan 8 farklı etkinlik uygulanmıştır. Araştırma verileri 7 açık uçlu sorudan oluşan “bilimsel araştırmanın doğası hakkında görüşler ölçeği (VOSI)”, görüşme soruları ve video kayıtlarıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler nitel very toplama yöntemlerinden olan içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar uygulanan öğretimin uygulama toplumu boyutu hariç, bilimsel araştırmanın doğası anlayışında değişime neden olmadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca öğretmen adaylarının tek bir bilimsel yöntemin olması ve verilerin doğrulanması için genellikle deney yapılması gerektiği yönünde görüş ortaya koydukları ve literatürde yer alan çeşitli yanılgılara da sahip olduklarını göstermektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, bilimsel araştırmanın doğası anlayışının kazandırılabilmesi için özel olarak tasarlanmış ders planlarının hazırlanması önerilmektedir.

Keywords

Bilimin Doğası, Bilimsel Araştırmanın Doğası, Doğrudan-Yansıtıcı Yaklaşım, Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, Fen Öğretimi

Read: 715

Download: 224