ANNE BABALARIN GÜNÜMÜZDE SAHİP OLDUĞU ÇOCUK İMGELERİ
CHILD IMAGES THAT THEIR PARENTS

Author : Recep ERCAN
Number of pages : 377-396

Abstract

Günümüzde anne babaların zihninde inşa ettikleri çocuk imgelerini saptamak amacıyla yapılan bu çalışma, çocukluğun tanımlanması ve yapılandırılması bakımından önem taşımaktadır. Kültürel ve tarihsel bir inşa olarak çocukluk, her toplumda farklı sosyalizasyon süreçlerinden geçmektedir. Anne babaların kullandığı çocuk imgeleri, çocukların gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu imgeler kişiliğin oluşmasında, davranışlarının biçimlenmesinde, algılama düzeylerinin gelişmesinde, geleceğe dönük hedeflerin ve umutların belirlenmesinde son derece işlevseldir. Aynı zamanda bu imgeler sosyal politikalar ve eğitim programlarını etkilemektedir. Çocukların farklı sosyalizasyon süreçlerine sahip olması, çok sayıda çocuk imgesini ortaya çıkarmıştır. Anne babaların çocuklar hakkında sahip oldukları imgeleri açığa çıkarmanın bir yolu da çocuk metaforlarına başvurmaktır. Metaforlar, bir nesneyi ya da olguyu yeniden kavramsallaştırma özelliği gösterir. Türk toplumu çocukları anlatmak için sık sık çocuk metaforu kullanmaktadır. Metaforlar bir toplumun adeta imgesel belleğidir. Bu çalışmada temel veri kaynağı olarak anne babalardan elde edilen çocuk metaforları kullanılmıştır. Türkiye’nin farklı bölgelerini temsil edecek şekilde görüşme yoluyla elde edilen metaforlar, içeriklerine göre kategorilere ayrılmıştır. Her bir kategori kendi içinde sınıflanarak çocuk ve çocukluk kavramları açısından yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda yetenekli çocuk imgesi, neşeli ve mutlu çocuk imgesi, yaramaz çocuk imgesi, yetersiz çocuk imgesi, oyuncak çocuk imgesi, engelleyici çocuk imgesi, değerli çocuk imgesi, hassas çocuk imgesi ve gelecek çocuk imgesi olmak üzere günümüzde en yaygın kullanılan çocuk imgelerine ulaşılmıştır.

Keywords

Çocukluk, Çocuk İmgesi, Metafor

Read: 698

Download: 229