ANNE BABALARIN GÜNÜMÜZDE SAHİP OLDUĞU ÇOCUK İMGELERİ

Author :  

Year-Number: 2014- 30
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 377-396
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde anne babaların zihninde inşa ettikleri çocuk imgelerini saptamak amacıyla yapılan bu çalışma, çocukluğun tanımlanması ve yapılandırılması bakımından önem taşımaktadır. Kültürel ve tarihsel bir inşa olarak çocukluk, her toplumda farklı sosyalizasyon süreçlerinden geçmektedir. Anne babaların kullandığı çocuk imgeleri, çocukların gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu imgeler kişiliğin oluşmasında, davranışlarının biçimlenmesinde, algılama düzeylerinin gelişmesinde, geleceğe dönük hedeflerin ve umutların belirlenmesinde son derece işlevseldir. Aynı zamanda bu imgeler sosyal politikalar ve eğitim programlarını etkilemektedir. Çocukların farklı sosyalizasyon süreçlerine sahip olması, çok sayıda çocuk imgesini ortaya çıkarmıştır. Anne babaların çocuklar hakkında sahip oldukları imgeleri açığa çıkarmanın bir yolu da çocuk metaforlarına başvurmaktır. Metaforlar, bir nesneyi ya da olguyu yeniden kavramsallaştırma özelliği gösterir. Türk toplumu çocukları anlatmak için sık sık çocuk metaforu kullanmaktadır. Metaforlar bir toplumun adeta imgesel belleğidir. Bu çalışmada temel veri kaynağı olarak anne babalardan elde edilen çocuk metaforları kullanılmıştır. Türkiye’nin farklı bölgelerini temsil edecek şekilde görüşme yoluyla elde edilen metaforlar, içeriklerine göre kategorilere ayrılmıştır. Her bir kategori kendi içinde sınıflanarak çocuk ve çocukluk kavramları açısından yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda yetenekli çocuk imgesi, neşeli ve mutlu çocuk imgesi, yaramaz çocuk imgesi, yetersiz çocuk imgesi, oyuncak çocuk imgesi, engelleyici çocuk imgesi, değerli çocuk imgesi, hassas çocuk imgesi ve gelecek çocuk imgesi olmak üzere günümüzde en yaygın kullanılan çocuk imgelerine ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to determine our present child images that their parents form in their minds and gains its importance in terms of defining the childhood and constructing this childhood (by parents).Childhood, as a cultural and historical construction, passes through different socialization in every society. Child images, used by parent, plays an important role in children development. These images are extremely functional in the formation of personality, in the behaviour shaping, in the development of deduction level, in the determination of goals and hopes for the future. At the same, time these images offers a framework in the terms of education policy. The fact that children have different socialization processes has revealed numerous children images. One of the best ways for parents to understand a child’s feelings is (child) metaphors as metaphors have a facility to reconceptualise subjects and phenomenon. Turkish people often use those metaphors to describe their children. Metaphors are accepted as the memory of a society. Metaphors from parents have been the main source of data for this study. Metaphors gained via interviews from different parts of Turkey, representing the whole country are categorized according to their content. Each category is classified as well, and interpreted terms of child and childhood concepts. As a result some childhood images such as clever child, intelligent child, happy child, toy child, naughty child, touchy child, etc. are discovered.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics