BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE ARASINDAKİ İLETİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF FIFTH GRADE STUDENTS COMMUNICATION WITH THEIR TEACHER

Author : Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR -- Cihangir DOĞAN
Number of pages : 237-249

Abstract

Bu çalışmanın amacı beşinci sınıf öğrencilerinin öğretmenleri ile arasındaki iletişimin ne düzeyde olduğu ve öğrencilerin öğretmeni ile arasındaki iletişimlerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Bu çalışma var olan durumu saptamayı amaçladığından genel tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini İstanbul ili Avrupa Yakası’nda bulunan ilköğretim kurumlarında öğrenim gören beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini belirlemek için oranlı küme örneklemi uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini, üst sosyo kültürel düzeyi temsil eden Bakırköy, orta sosyo kültürel düzeyi temsil eden Bahçelievler ve alt sosyo kültürel düzeyi temsil eden Bağcılar ilçelerindeki devlet okullarında öğrenim gören 469 beşinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada “Öğretmen ile Öğrenci Arasındaki İletişimi Değerlendirme Ölçeği” kullanılarak veriler toplanmıştır. Araştırmada öğrencilerin “Öğretmen ile Öğrenci Arasındaki İletişimi Değerlendirme Ölçeği”nden aldıkları puanların genel ortalamalarına göre öğretmenleriyle arasındaki iletişimlerinin göreceli olarak yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin “Öğretmen-Öğrenci Arasındaki İletişimi Değerlendirme Ölçeği”nin “Saygı”, “Etkililik” ve “İfade Becerisi” alt boyutundan aldıkları puanların ortalamasına göre göreceli olarak yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Kızların öğretmenleri ile iletişim becerileri toplam puanları, erkeklerin puanlarından daha yüksektir. Kızların “Öğretmen ile Öğrenci Arasındaki İletişimi Değerlendirme Ölçeği”nin “Saygı” ve “İfade Becerisi” alt boyutlarından aldıkları puanların, erkeklerin puanlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Kız ve erkek öğrencilerin “Öğretmen ile Öğrenci Arasındaki İletişimi Değerlendirme Ölçeği”nin “Etkililik” alt boyutundan aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Keywords

İletişim, Öğretmen-Öğrenci İletişimi, Öğretmen ile Öğrenci Arasındaki İletişimi Değerlendirme Ölçeği, Beşinci Sınıf Öğrencileri, Tarama Modeli

Read: 1,081

Download: 349