BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE ARASINDAKİ İLETİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2014- 30
Language : null
Konu : Eğitim Bilimi
Number of pages: 237-249
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı beşinci sınıf öğrencilerinin öğretmenleri ile arasındaki iletişimin ne düzeyde olduğu ve öğrencilerin öğretmeni ile arasındaki iletişimlerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Bu çalışma var olan durumu saptamayı amaçladığından genel tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini İstanbul ili Avrupa Yakası’nda bulunan ilköğretim kurumlarında öğrenim gören beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini belirlemek için oranlı küme örneklemi uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini, üst sosyo kültürel düzeyi temsil eden Bakırköy, orta sosyo kültürel düzeyi temsil eden Bahçelievler ve alt sosyo kültürel düzeyi temsil eden Bağcılar ilçelerindeki devlet okullarında öğrenim gören 469 beşinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada “Öğretmen ile Öğrenci Arasındaki İletişimi Değerlendirme Ölçeği” kullanılarak veriler toplanmıştır. Araştırmada öğrencilerin “Öğretmen ile Öğrenci Arasındaki İletişimi Değerlendirme Ölçeği”nden aldıkları puanların genel ortalamalarına göre öğretmenleriyle arasındaki iletişimlerinin göreceli olarak yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin “Öğretmen-Öğrenci Arasındaki İletişimi Değerlendirme Ölçeği”nin “Saygı”, “Etkililik” ve “İfade Becerisi” alt boyutundan aldıkları puanların ortalamasına göre göreceli olarak yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Kızların öğretmenleri ile iletişim becerileri toplam puanları, erkeklerin puanlarından daha yüksektir. Kızların “Öğretmen ile Öğrenci Arasındaki İletişimi Değerlendirme Ölçeği”nin “Saygı” ve “İfade Becerisi” alt boyutlarından aldıkları puanların, erkeklerin puanlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Kız ve erkek öğrencilerin “Öğretmen ile Öğrenci Arasındaki İletişimi Değerlendirme Ölçeği”nin “Etkililik” alt boyutundan aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the level of the fifth grade students communication with their teachers and wheather the communication with the teacher differ according to the gender. Since this study aimed to determine the existing situation, it is organized according to general screening model . The research was conducted in the 2011-2012 academic year. The universe of the study consists of fifth grade students studying at primary schools located on the European side of Istanbul. The research sample is determined through proportional cluster sampling. The research sample consists of 469 fifth grade students studying in government schools in districts of Bakırköy representing the upper socio-cultural level , Bahçelievler the middle socio-cultural level and Bağcılar the lower socio-cultural level. In the study, "Scale for Assessment of Communication Between Teacher and Child" is used for data gathering. According to the "Scale for Assessment of Communication Between Teacher and Child" scores the students have relatively high communication level with their teachers. It is observed that in the "Scale for Assessment of Communication Between Teacher and Child" sub dimensions "Respect", "Effectiveness" and "Expression Skills" the students have obtained relatively high average scores . The girls have higher scores then boy students at "Scale for Assessment of Communication Between Teacher and Child" in total and also higher scores at "Respect" and "Expression Skills" subscales. "In the Effectiveness" subscale scores of "Communication Between Teacher and Students Assessment Scale", there is no significant difference between girls and boys.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics