ANASINIFINDAN İLKOKULA GEÇİŞTE YAŞANAN SORUNLAR VE ALTERNATİF UYGULAMA ÖNERİLERİ

Author:

Number of pages: 163-190
Year-Number: 2014- 30

Abstract

Araştırmada, çocukların anasınıfından ilkokula geçişlerinde yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve bu sorunların giderilmesine yönelik alternatif uygulama önerilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma çeşitlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır ve araştırma kapsamında 10 görüşme yapılmıştır. Araştırmaya yüksek sosyo-ekonomik düzeyde hizmet veren bir ilkokuldan iki anasınıfı öğretmeni, iki sınıf öğretmeni (1.sınıfları okutan) ve çocuğu ilkokul birinci sınıfta eğitim gören iki ebeveyn araştırmaya katılmıştır. Araştırmanın diğer katılımcıları üniversitede çalışan iki okul öncesi eğitim alanında öğretim üyesi ve iki sınıf öğretmenliği alanında öğretim üyesidir. Araştırmada katılımcılarla birebir ve yüz yüze görüşme yapılmış ve katılımcıların çocukların anasınıfından birinci sınıfa geçerken yaşadıkları sorunlara yönelik görüşleri alınmıştır. Ayrıca bu sorunlara yönelik katılımcılardan alternatif uygulama önerileri alınmıştır. Veriler ses kaydı alınarak toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda 11 farklı kademeler arası geçiş sorununa değinilmiş ve bu sorunlara yönelik alternatif uygulama önerileri ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda çocukların ilkokula başlama dönemlerinde akademik ve özbakım becerileri alanlarında sıkıntılar yaşadıkları vurgulanmıştır. Bu çalışmada akademik olarak hazırbulunuşluluk yönünden yaşanan sorunların yanı sıra okuma yazma öğretiminde karşılaşılan problemlere dikkat çekilmiştir. Bu sıkıntıların okul öncesi eğitimi almayan çocuklarda daha fazla yaşandığı görülmüştür. Eğitim programları ve eğitim ortamları üzerinde düzenlemelerin gerekliliği belirtilmiştir. Ayrıca çocukları okul öncesi eğitime yönlendirme ve okul öncesi ve sınıf öğretmenleri arasında işbirliğinin sağlanması da çözüm önerileri arasında yer almıştır.

Keywords

Abstract

The propose of this study was to identify problems experienced of children, when they passed from kindergarten to fırst grade and alternative implementation suggestion was determined. The interview method used in this study is a type of qualitative research and in the scope of this study, 10 interviews was made. Two kindergarten teachers, two first grade teachers, and two parents have child going to first grade participated to study from the elementary school served high socio-economic status. Other participants of this study were two faculty of early childhood education and two faculty of teacher education from university. Participants was interviewed as a one-to-one and face to face, and participants’ opinions was taken about children’s experienced problems, when they passing from kindergarten to first grade. Participants’ suggestions also were taken about alternative practice recommendations for solving these problems. The data were collected with voice recording. Findings of this study were showed 11 problems of transition between kindergarten and first grade, and they were exhibited alternative implementation suggestions about these problems. These problems showed more experienced what in children who they do not go to pre-school. On education programs and education environments what was indicated to necessity of regulation. Also, to provide collaboration between classroom teachers and pre-school teachers and forwarding to preschool education of children was among proposing solutions.

Keywords