ANASINIFINDAN İLKOKULA GEÇİŞTE YAŞANAN SORUNLAR VE ALTERNATİF UYGULAMA ÖNERİLERİ
PASSING PROBLEMS FROM KINDERGARDEN TO PRIMARY SCHOOL AND ALTERANTIVE IMPLEMENTAION RECOMMENDED

Author : Döndü Neslihan BAY -- Özlem ŞİMŞEK ÇETİN
Number of pages : 163-190

Abstract

Araştırmada, çocukların anasınıfından ilkokula geçişlerinde yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve bu sorunların giderilmesine yönelik alternatif uygulama önerilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma çeşitlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır ve araştırma kapsamında 10 görüşme yapılmıştır. Araştırmaya yüksek sosyo-ekonomik düzeyde hizmet veren bir ilkokuldan iki anasınıfı öğretmeni, iki sınıf öğretmeni (1.sınıfları okutan) ve çocuğu ilkokul birinci sınıfta eğitim gören iki ebeveyn araştırmaya katılmıştır. Araştırmanın diğer katılımcıları üniversitede çalışan iki okul öncesi eğitim alanında öğretim üyesi ve iki sınıf öğretmenliği alanında öğretim üyesidir. Araştırmada katılımcılarla birebir ve yüz yüze görüşme yapılmış ve katılımcıların çocukların anasınıfından birinci sınıfa geçerken yaşadıkları sorunlara yönelik görüşleri alınmıştır. Ayrıca bu sorunlara yönelik katılımcılardan alternatif uygulama önerileri alınmıştır. Veriler ses kaydı alınarak toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda 11 farklı kademeler arası geçiş sorununa değinilmiş ve bu sorunlara yönelik alternatif uygulama önerileri ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda çocukların ilkokula başlama dönemlerinde akademik ve özbakım becerileri alanlarında sıkıntılar yaşadıkları vurgulanmıştır. Bu çalışmada akademik olarak hazırbulunuşluluk yönünden yaşanan sorunların yanı sıra okuma yazma öğretiminde karşılaşılan problemlere dikkat çekilmiştir. Bu sıkıntıların okul öncesi eğitimi almayan çocuklarda daha fazla yaşandığı görülmüştür. Eğitim programları ve eğitim ortamları üzerinde düzenlemelerin gerekliliği belirtilmiştir. Ayrıca çocukları okul öncesi eğitime yönlendirme ve okul öncesi ve sınıf öğretmenleri arasında işbirliğinin sağlanması da çözüm önerileri arasında yer almıştır.

Keywords

Anasınıfı, Birinci Sınıf, Okula Uyum, Kademeler Arası Geçiş, Alternatif Uygulama

Read: 1,110

Download: 376